25 مرداد 1399
En | 

شهرستان

بخش

دهستان

دانلود نقشه

اسفراین

بام وصفی آباد

بام

2801010001

صفی آباد

2801010002

مرکزی

آذری

2801020001

دامن کوه

2801020002

زرق آباد

2801020003

رویین

2801020004

میلانلو

2801020005

بجنورد

رازوجرگلان

جرگلان

2802020001

راز

2802020002

غلامان

2802020003

مرکزی

آلاداغ

2802040001

باباامان

2802040002

بدرانلو

2802040003

گرمخان

گرمخان

2802050001

گیفان

2802050002

جاجرم

جلگه سنخواست

چهارده سنخواست

2803010001

دربند

2803010002

جلگه شوقان

شوقان

2803020001

طبر

2803020002

مرکزی

گلستان

2803030001

میان دشت

2803030002

شیروان

سرحد

تکمران

2804010001

جیرستان

2804010002

قوشخانه

2804010003

مرکزی

حومه

2804020001

زوارم

2804020002

زیارت

2804020003

سیوکانلو

2804020004

گلیان

2804020005

فاروج

خبوشان

تیتکانلو

2805010001

حصار

2805010002

مرکزی

سنگر

2805020001

شاه جهان

2805020002

فاروج

2805020003

مانه وسملقان

سملقان

آلمه

2806010001

قاضی

2806010002

مانه

اترک

2806020001

شیرین سو

2806020002

مرکزی

جیرانسو

2806030001

حومه

2806030002

طراحی سایت