25 مرداد 1399
En | 

شهرستان

بخش

دهستان

دانلود نقشه

اهر

مرکزی

آذغان

302020001

اوچ هاچا

302020002

بزکش

302020003

قشلاق

302020004

گویجه بل

302020005

ورگهان

302020006

هوراند

چهاردانگه

302040001

دودانگه

302040002

دیکله

302040003

تبریز

مرکزی

آجی چای

303030001

اسپران

303030002

میدان چای

303030005

سردصحرا

303030006

خسروشهر

تازه کند

303040001

لاهیجان

303040002

سراب

مرکزی

ابرغان

305010001

آغمیون

305010002

حومه

305010003

رازلیق

305010004

صایین

305010005

ملایعقوب

305010006

مهربان

اردلان

305020001

آلان برآغوش

305020002

شربیان

305020003

مراغه

مرکزی

سراجوی شمالی

306020003

سراجوی غربی

306020004

قره ناز

306020005

سراجو

سراجوی جنوبی

306030001

سراجوی شرقی

306030002

قوری چای غربی

306030003

مرند

مرکزی

بناب

307020001

دولت آباد

307020002

زنوزق

307020004

کشکسرای

307020005

میشاب شمالی

307020006

هرزندات شرقی

307020007

هرزندات غربی

307020008

یامچی

ذوالبین

307030001

یکانات

307030002

میانه

ترکمانچای

اوچ تپه غربی

310010001

بروانان شرقی

310010002

بروانان غربی

310010003

بروانان مرکزی

310010004

کاغذکنان

قافلانکوه شرقی

310020001

کاغذکنان شمالی

310020002

کاغذکنان مرکزی

310020003

کندوان

تیرچایی

310030001

کندوان

310030002

گرمه شمالی

310030003

مرکزی

اوچ تپه شرقی

310040001

شیخ درآباد

310040002

قافلانکوه غربی

310040003

قزل اوزن

310040004

کله بوزشرقی

310040005

کله بوزغربی

310040006

گرمه جنوبی

310040007

هشترود

مرکزی

سلوک

311020002

علی آباد

311020003

قرانقو

311020004

کوهسار

311020005

چاراویماق شمالشرقی

311020006

نظرکهریزی

آلمالو

311030001

نظرکهریزی

311030003

بناب

مرکزی

بناجوی شرقی

312010001

بناجوی شمالی

312010002

بناجوی غربی

312010003

بستان آباد

تیکمه داش

اوجان شرقی

313010001

سهندآباد

313010002

عباس شرقی

313010003

عباس غربی

313010004

مرکزی

اوجان غربی

313020001

شبلی

313020002

قوریگل

313020003

مهرانرودجنوبی

313020004

مهرانرودمرکزی

313020005

شبستر

صوفیان

چله خانه

314010001

رودقات

314010002

میشوجنوبی

314010003

مرکزی

سیس

314020002

گونی شرقی

314020003

گونی مرکزی

314020005

انزاب

چهرگان

314030001

گونی غربی

314030002

کلیبر

خداآفرین

بسطاملو

315010001

دیزمارشرقی

315010002

کیوان

315010003

منجوان شرقی

315010005

منجوان غربی

315010006

گرمادوز

315010007

مرکزی

پیغان چایی

315020002

مولان

315020003

میشه پاره

315020004

ییلاق

315020005

آبش احمد

آبش احمد

315030001

سیدان

315030002

قشلاق

315030003

هریس

خواجه

بدوستان غربی

316010001

مواضع خان شرقی

316010002

مواضع خان شمالی

316010003

مرکزی

بدوستان شرقی

316020001

خانمرود

316020002

باروق

316020003

جلفا

سیه رود

دیزمارغربی

319010001

نوجه مهر

319010003

مرکزی

شجاع

319020001

ارسی

319020002

داران

319020003

ملکان

لیلان

لیلان جنوبی

320010001

لیلان شمالی

320010002

مرکزی

گاودول شرقی

320020001

گاودول غربی

320020002

گاودول مرکزی

320020003

آذرشهر

گوگان

تیمورلو

321010001

دستجرد

321010002

ممقان

شهرک

321020001

حومه

شیرامین

321030001

قبله داغی

321030002

قاضی جهان

321030003

ینگجه

321030004

اسکو

ایلخچی

شورکات جنوبی

322010001

جزیره

322010002

مرکزی

باویل

322020001

سهند

322020002

گنبر

322020003

چاراویماق

شادیان

چاراویماق جنوب شرقی

323010001

چاراویماق شرقی

323010002

مرکزی

چاراویماق جنوب غربی

323020001

چاراویماق مرکزی

323020002

قوری چای شرقی

323020003

ورقه

323020004

ورزقان

خاروانا

ارزیل

324010001

جوشین

324010002

دیزمارمرکزی

324010003

مرکزی

ازومدل جنوبی

324020001

ازومدل شمالی

324020002

بکرآباد

324020003

سینا

324020004

عجب شیر

قلعه چای

دیزجرودشرقی

325010001

کوهستان

325010002

مرکزی

خضرلو

325020001

دیزجرودغربی

325020002

طراحی سایت