26 شهریور 1398
En | 

جمهوري اسلامي ايران رياست جمهوري
معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي مركز آمار ايران
برنامه‌ پنج‌ساله آمار کشور(94ـ1390)

مصوب جلسه مورخ 21/6/90 شوراي عالي آمار
وبر اساس اصلاحات دفاتر مركز-24/4/90


شوراي عالي آمار در جلسه‌ي مورخ 21/6/1390 به استناد ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه،برنامه ملي آمار كشور  را به شرح زير تصويب نمود.
ماده‌ي (1)
تعاريف و مفاهيم:
به منظور برداشت يكسان از واژه‌ها و اصطلاحات به كار رفته در برنامه ملي آمار كشور، تعاريف و مفاهيم برخي واژه‌هاي كليدي در زير ارايه مي‌شود.

ارزيابي كيفيت آمارها
روش‌هاي منظم و منسجمي است كه با استفاده از آن‌ها اندازه‌گيري كيفيت آمارها، مقايسه‌ اندازه‌ها  با استانداردهاي مربوط و انجام فعاليت‌هاي لازم در صورت وجود اختلاف انجام مي‌گيرد. هدف از ارزيابي كيفيت نتايج يك آمارگيري دستيابي به سطح مشخصي از كيفيت آمارها با صرف كمترين هزينه‌ها است.
استاندارد آماري
 مجموعه‌ي جامعی از دستورالعمل ها (توصيه‌ها و رهن