09 خرداد 1399
En | 

جمهوري اسلامي ايران رياست جمهوري
معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي مركز آمار ايران
برنامه‌ پنج‌ساله آمار کشور(94ـ1390)

مصوب جلسه مورخ 21/6/90 شوراي عالي آمار
وبر اساس اصلاحات دفاتر مركز-24/4/90


شوراي عالي آمار در جلسه‌ي مورخ 21/6/1390 به استناد ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه،برنامه ملي آمار كشور  را به شرح زير تصويب نمود.
ماده‌ي (1)
تعاريف و مفاهيم:
به منظور برداشت يكسان از واژه‌ها و اصطلاحات به كار رفته در برنامه ملي آمار كشور، تعاريف و مفاهيم برخي واژه‌هاي كليدي در زير ارايه مي‌شود.

ارزيابي كيفيت آمارها
روش‌هاي منظم و منسجمي است كه با استفاده از آن‌ها اندازه‌گيري كيفيت آمارها، مقايسه‌ اندازه‌ها  با استانداردهاي مربوط و انجام فعاليت‌هاي لازم در صورت وجود اختلاف انجام مي‌گيرد. هدف از ارزيابي كيفيت نتايج يك آمارگيري دستيابي به سطح مشخصي از كيفيت آمارها با صرف كمترين هزينه‌ها است.
استاندارد آماري
 مجموعه‌ي جامعی از دستورالعمل ها (توصيه‌ها و رهنمودها، بایدها، نبایدها، ....) برای توليد و انتشار آمار از منابع ثبتی و طرح های آمارگیری است.

آمارگيري
 هر نوع فعاليتي كه جمع‌آوري يا دستيابي به داده‌هاي آماري را ميسر مي‌سازد آمارگيري ناميده مي‌شود. آمارگيري‌ها به سه نوع عمده تقسيم مي‌شوند كه عبارتند از سرشماري، آمارگيري نمونه‌اي (نمونه‌گيري) و گردآوری آمارهای ثبتي

آمارگيري نمونه‌اي(نمونه‌گيري)
نوعي آمارگيري است كه با استفاده از روش‌هاي علمي، جمع‌آوري داده‌ها از بخشي از جامعه تحت عنوان "نمونه" انجام مي‌گيرد و قابل تعميم است.

آمارهاي‌ ثبتي‌
آمارهاي‌ ثبتي‌،  آمارهايي‌ هستند كه‌ از پردازش‌ (طبقه‌بندي‌، مرتب‌ كردن‌، محاسبات‌ و تلخيص‌ و ...) داده‌هاي‌ ثبتي‌ حاصل‌ مي‌شوند

آمارهاي رسمي
آمارهاي رسمي، آمارهاي كه توسط نظام‌آماري كشور توليد و منتشر مي شوند.
اصول اساسي آمارهاي رسمي
اصل1 ـ ارتباط، بي‌طرفي و دسترسي برابر
اصل2 ـ موازين و اخلاق حرفه‌اي
اصل3 ـ پاسخ‌گويي و شفافيت
اصل4 ـ پيشگيري از استفاده‌ي نادرست
اصل5 ـ صرفه‌جويي
اصل6 ـ حفظ محرمانگي
اصل7 ـ قانون آمار
اصل8- هماهنگي درسطح ملي
اصل9 ـ استانداردهاي بين‌المللي
اصل10 ـ همكاري بين‌المللي

چارچوب(قالب ) آمارگيري
فهرست يا نقشه‌اي است كه عناصر جامعه آمارگيري را تعريف نموده و دستيابي به آن‌ها را ميسر مي ‌سازد.

حفظ محرمانگي اطلاعات آماري
 حفاظت از داده‌‌ها و اطلاعات شناسايي كننده اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است كه در طي فرآيند اجراي طرح‌هاي آمارگيري مختلف توسط دستگاه‌هاي اجرايي و يا بخش خصوصي گردآوري مي‌شوند.  

داده‌هاي‌ ثبتي
داده‌هاي‌ ثبتي‌، داده‌هايي‌ هستند كه‌ در حين‌ انجام‌ فعاليت‌هاي‌ عيني‌، واقعي‌ و جاري‌ يك‌ سازمان‌ و با استفاده‌ از فرم ها، اسناد، مدارك‌ و فايل های کامپيوتری جاري‌ در داخل‌ سازمان‌ ثبت‌ مي‌شوند.

دستگاه های اجرايي
تمامي وزارت‌خانه‌ها، موسسات دولتي، موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌هاي دولتي و تمامي دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه‌ اجرايي ناميده مي‌شوند. (مطابق با تعاريف برنامه پنجم اصلاح شود)

سرشماري
آمارگيري است كه جمع‌آوري داده‌ها از تمام واحدهاي جامعه در يك مقطع زماني خاص انجام مي‌گيرد مانند سرشماري نفوس و مسكن، كارگاهي، كشاورزي و غيره.

سیستم
مجموعه منظمي از عناصر به‌هم وابسته است كه براي رسيدن به اهدافي مشترك با هم در تعامل  مفيد وموثر هستند.
 سیستم اطلاعاتی- عملياتي
يك سيستم اطلاعاتي- عملياتي، سيستمي است كه داده‌هاي خام را به عنوان درون داده مي‌پذيرد و پس از پردازش، برون داده‌هايي به صورت اطلاعات عملياتي و گزارشهاي مديريتي تولید می کند.

سيستم حساب‌هاي ملي
از يك مجموعه منسجم، سازگار و يكپارچه حساب‌ها، ترازنامه‌ها و جداول كلان اقتصادي بر اساس تعاريف و مفاهيم، طبقه‌بندي‌ها و قواعد حسابداري توافق شده در سطح بين‌المللي، تشكيل شده است. در اين سيستم چارچوب حسابداري جامعي ارائه شده است كه در آن داده‌هاي اقتصادي براي دوره‌هاي زماني معين و متوالي در قالبي تنظيم مي‌شود كه براي سياست‌گذاري‌ها، تجزيه و تحليل‌ها و تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.         
 
ساماندهي نظام آمارهاي‌ ثبتي‌
ساماندهي نظام آمارهاي ثبتي فرايندي است كه با هدف ارتقاي كمي و كيفي آمارهاي ثبتي به بهبود، ايجاد و استقرار سيستم هاي اطلاعاتي – عملياتي مطلوب در حوزه هاي مختلف ثبت، انتقال، پردارش و ارايه داده هاي ثبتي مي پردازد.

شاخص قيمت
 کمیتی است كه متوسط قيمت كالاها و خدمات را نسبت به يك زمان معين نشان مي‌دهد.

شبكه ملي آماري كشور
شبكه ملي آماري كشور، محيط انباشت داده‌ها و اطلاعات آماري مورد نياز براي ارايه‌ي آمارهاي رسمي و فراداده‌هاي مرتبط با آن است كه در مركز آمار ايران مستقر مي‌باشد. در اين پايگاه، داده‌ها و اطلاعات آماري با بهره‌گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات و از طريق ارتباط با پايگاه‌هاي اطلاعات آماري دستگاه‌هاي اجرايي گردآوري، يكپارچه‌سازي و انباشت شده و به صورت آمارهاي رسمي با شيوه‌هاي نوين اطلاع‌رساني در گستره‌ي جهاني، به عموم كاربران عرضه مي‌شود.

طبقه بندي آماري
 مجموعه‌اي جامع، سازمان يافته و متقابلاً منحصر بفرد با رده‌هاي مجزا مي‌باشد كه هر رده به يك يا چند متغير خاص در فعاليت‌هاي آماري تخصيص داده مي‌شود، رده‌ها اغلب به صورت سلسله مراتبي با كدهاي عددي يا الفبايي ارائه مي‌گردند. طبقه‌بندهاي آماري از قوانين تأييد شده‌اي پيروي كرده و سفارش شده از سوي سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي مي‌باشند.
طرح آمارگيري
 مجموعه‌اي از روش ها،مفاهيم ،تعاريف ،ابزار و دستورالعمل‌هاي مختلف است كه براي گردآوري اطلاعات و سنجش در زمينه‌ي يك يا چند موضوع براي يك يا چند هدف از جامعه مشخص براي زمان معين تهيه مي‌شود.
فراداده
اطلاعاتی درباره داده ها و فرایندهای تولید و استفاده از داده ها است.

فرهنگ آماري
فرهنگ آماري، مجموعه‌ي نگرش و باور عمومي از آمار، چگونگي توليد، نشر، دستيابي و به كارگيري اطلاعات آماري در جامعه است.

مركز آمار ايران
دستگاه اجرايي است كه وظيفه رهبري و هدايت نظام آماري كشور را برعهده دارد.

فراداده
 اطلاعاتي درباره ي داده‌ها و فرايندهاي توليد و نحوه استفاده از داده‌ها است.

كيفيت آمارها
 درجه يا ميزان اطمينان به مناسب بودن استفاده از داده‌ها و آمارها براي رفع نياز كاربران و رسيدن به اهداف تعيين شده در آمارگيري است

محرمانگي اطلاعات
 محرمانگي اطلاعات، جلوگيري از افشاي اطلاعات قابل شناسايي شخصي را گويند.

نظام آماري
مجموعه‌ايي از سازمان‌ها و واحدهاي آماري در داخل كشور است كه همه آن‌ها از سوي دولت وظيفه جمع‌آوري، تهيه، توليد، پردازش و انتشار آمارهاي رسمي را برعهده دارند.
 نظام‌ آمارهاي‌ ثبتي‌
نظام آمارهای ثبتی، مجموعه اي از سيستم هاي اطلاعاتي - عملياتي می باشد كه داده‌ها را درون خود ثبت کرده و پس از پردازش، برون داده‌هايي به صورت آمارهای ثبتی ارایه می کند.
 
ماده‌ي (2)
چشم‌انداز مطلوب:
با الهام از چشم‌انداز بيست‌ساله‌ي جمهوري اسلامي ايران كه در آن ” ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در منطقه“ ، چشم‌انداز مطلوب آمار كشور به صورت زير ترسيم مي‌شود.
نظام آماري كشور نظامي كارا و پويا مبتني بر فناوري‌هاي نوين ‌و مشاركت توانمند و علمي تمام اركان در مسير تأمين نيازهاي آمارهاي رسمي كشور است كه در آن آمارهاي روزآمد، قابل اعتماد و متناسب با نيازهاي آماري كاربران بر پايه‌ي روش‌هاي مطلوب و با كيفيت مورد قبول  تهيه و با استفاده از شيوه‌هاي اطلاع‌رساني جامع و مؤثر به‌ صورت سريع، آسان و با حفظ محرمانگي اطلاعات فردي در دسترس كاربران قرار مي‌گيرد. در اين نظام، آمارهاي ثبتي سـاماندهي شده، فـرهنگ آماري پاسخگويان، تهيه‌كنندگان و استفاده‌كنندگان آمـار ارتقا يافته و زمينه‌هاي مشاركت مؤثر آنان در فرايند‌هاي فعاليت‌هاي آماري تأمين مي‌شود. در چشم‌انداز مطلوب، استفاده از آمار توسط مجموعه‌ي برنامه‌ريزان، سياستگذاران و ساير كاربران به نحـو فراگير و مطلوب انجام شده و فرهنگ تصميم‌سازي، تصميم‌گيري و قضاوت بر پايه‌ي سنجش‌هاي متكي بر آمار و اطلاعات درست نهادينه مي‌شود.
ماده‌ي (3)
 اهداف، سياست‌هاي كلي و راهبردها و سياست‌هاي اجرايي:
1)    اهداف كيفي
1.1.    تهيه آمارهاي رسمي موردنياز، بهنگام، با كيفيت مطلوب و دوره‌های زماني مناسب
1.2.    اطلاع‌رساني جامع آماري با شيوه هاي متنوع‌تر ،سريع‌تر وآسان‌تر وارزان‌تر با جلب بيشتر رضايت كاربران  
1.3.    گسترش توليد آمار به روش ثبتي و بهبود كيفيت آن‌ها
1.4.    ارتقاي كيفيت آمارهاي توليدي و بهبود مستمر سيستم ارزيابي كيفيت آمارها
1.5.    بهبود روش، ارتقاي كارايي و گسترش پوشش موضوعي و جغرافيايي در تولید آمارهای رسمی
1.6.    توليد بهنگام و توسعه آمار حساب‌هاي ملي (براساس آخرين ويرايش SNA) و تهيه و ارائه شاخص‌هاي قيمت مورد نياز كاربران
1.7.    گسترش فرهنگ استفاده از آمارهاي رسمي
1.8.    افزايش اعتماد و رضايت كاربران آمارهای رسمی
1.9.    همگامي با پيشرفت‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي در فعالیت‌های آماري وارتقاي جايگاه بين‌المللي كشوردر این زمينه
1.10.    فراهم كردن بستر تهيه وتوليد آمار و اطلاعات مورد نياز براي محاسبه شاخص هاي برخي از حوزه هاي تخصصي مندرج در ماده 68 قانون برنامه پنج ساله آماري كشور.
1.11.    افزايش سطح كيفي داده ها  ونقشه هاي آماري مورد نياز سرشماري‌ها وطرح‌هاي آماري

2)    سياست‌هاي كلي وراهبردها (استراتژي ها)
2.1    تمركز سياست‌گذاري و هدايت  فعاليت‌هاي توليد آمارهاي رسمي كشور
2.2    اولويت دادن به تأمين آمارهاي پايه و آمارهاي مورد نياز برنامه‌هاي توسعه‌ كشور
2.3     توسعه شبكه ملي آماري كشور
2.4    حفظ و توسعه محيط كاري پيوسته و يكپارچه مبتني بر ICT در نظام آماری کشور
2.5    گسترش سيستم نظارت و ارزيابي در فرايند توليد آمار و اطلاع‌رساني آماري
2.6    بهينه‌سازي شيوه‌هاي توليد، پژوهش و اطلاع‌رساني آماري با بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين اطلاعات وارتباطات (با شیوه های متنوع تر، سریعتر، ارزان‌تر و آسانتر)
2.7    نهادينه كردن استفاده از استانداردهاي آماري به‌روزرساني شده در دستگاه‌هاي توليد كننده آمار
2.8    بهبود كيفيت نتايج طرح هاي آمارگيري و افزايش سرعت ارايه نتايج
2.9    ارتقاي نظام آمارهاي ثبتي دستگاه‌هاي اجرايي و ساماندهي و توسعه‌ توليد آمار به روش‌ ثبتي و ارزيابي مستمر كيفيت اقلام آمارهاي ثبتي
2.10    استفاده از ظرفيت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي و تعاوني در تولید آمار
2.11    ظرفيت‌سازي در فعاليت‌هاي آماري
2.12    ارتقاي فرهنگ آماري پاسخگويان، كاربران، تولیدکنندگان و سیاست گذاران و مديران‌ارشد جامعه  
2.13    گسترش پژوهش‌هاي آماري و كاربردي كردن آن‌ها و استقرارنظام ارزيابي كيفيت و اثربخشي طرح هاي پژوهشي
3)    اهداف كمي
3.1     انجام حداقل 126 عنوان طرح آمارگيري مجموعاً در قالب 1286 دوره اجرا
3.2    كاهش فاصله زماني توليد وانتشار داده‌ها منطبق با نظام انتشار داده‌ها(DDSْْG و SDDS)
3.3     کاهش بی پاسخی کلی در تمامی طرح های آمارگیری به حداکثر 3 درصد تا پایان برنامه        
3.4     تدوین، بازنگري يا پياده‌سازي 6 طبقه بندي آماري و ترجمه  6 طبقه‌بندي آماري
3.5    مطالعه، تدوين يا بازنگري استانداردها در زمينه طرح هاي آمارگيري
3.6    محاسبه و ارائه تمام شاخص‌هاي اجباري ارزيابي كيفيت آمارهاي توليدي
3.7     استانداردسازي تعاريف و مفاهيم اقلام آماري موردنياز درسيستم هاي اطلاعاتي-عملياتي دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس ملاك‌ها ومعيا‌رها
3.8     استانداردسازي تعاريف و مفاهيم طرح‌هاي آمارگيري مصوب شوراي عالي آمار
3.9     ساماندهي حداقل 60 سيستم اطلاعاتي- عملياتي در  دستگاه‌هاي اجرايي
3.10    افزايش سهم آمارهاي ثبتي در آمارهاي مندرج در سالنامه آماري به 70 درصد در انتهاي برنامه
3.11    ارزيابي كيفيت حداقل 100 قلم آمار ثبتي در هر سال
3.12    پياده‌سازي بخش واقعي حساب‌هاي پيش بيني شده در چارچوب مركزي سيستم حساب هاي ملي  
3.13    پوشش كامل اجراي طرح هاي آمارگيري مورد نياز حساب هاي ملي وشاخص قيمت
3.14    گسترش حساب‌هاي اقماري و تفصيلي پيش‌بيني شده خارج از چارچوب مركزي سيستم حساب‌هاي ملي با درنظر گرفتن نيازهاي آماري كشور برحسب نياز
3.15    تهیه و ارائه 20 عنوان شاخص قيمت در هر سال  
3.16    تكميل ظرفيت نيروي انساني واحد هاي آمار و اطلاعات دستگاه هاي اجرايي از 70 در صد به 100 درصد
3.17     برگزاری حداقل 100 دوره و کارگاه آموزشی تخصصی برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی و برگزاری حداقل 10 دوره آموزشی بین‌المللی و منطقه ای درزمينه فعالیت‌های مختلف آماری
3.18    افزايش سهم فارغ التحصيلان رشته آمار در واحد هاي آمار و اطلاعات دستگاه هاي اجرايي حداقل 30 درصد تا پايان برنامه پنجم
3.19    افزايش شاخص آگاهي و اعتماد عمومي نسبت به آمارهاي رسمي و كاربرد آن به میزان 20 درصد
3.20    تهيه و به‌هنگام‌سازي 35000 برگ نقشه آماري شهري و روستايي و تهيه 15 عنوان اطلس آماري، 1500 عنوان نقشه موضوعي (Thematic map)
3.21    گسترش همكاري هاي مشترك از 30 كشور درابتداي برنامه به 95 كشور تا پايان برنامه
3.22    انجام حداقل 200 طرح پژوهشی آماری در طول برنامه توسط دستگاه‌های اجرایی
3.23    چاپ حداقل 100 مقاله در نشریات علمی- پژوهشی در حوزه‌ی آمار رسمی
3.24    حمایت مالی از حداقل 50 پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری مورد تأييد پژوهشكده آمار در زمینه آمارهای رسمی
3.25    تغذيه پايگاه اطلاعات مكاني در 31 استان كشور
4)    سياست‌هاي اجرايي
4.1    رعايت اصول بنيادي آمارهاي رسمي به ويژه:
-    - رعايت بي‌طرفي در توليد آمارهاي رسمي
-    حفظ محرمانگي اطلاعات فردي
-    پيشگيري از استفاده‌ي نادرست از آمار
4.2    اولویت دادن به پوشش تولید آمارهای مورد نیاز الگوی توسعه اسلامی- ایرانی، اصلاح الگوی مصرف و تولیدآمارهای مورد نیاز ارزیابی عملکرد سندچشم انداز 20 ساله کشور
4.3    ساماندهي توليد و انتشار آمارهاي رسمي
4.4    جلوگيري از موازی کاری در تولید و ارائه آمار
4.5    اولويت دادن به تأمين نيازهاي آماري پايگاه اطلاعات آماري کشور و ايجاد بستر مخابراتي و ارتباطي امن و مناسب براي استقرار پايگاه مذکور  
4.6    استفاده از فناوري هاي نوين اطلاعات وارتباطات درتهيه، توليد وارايه آمارهاي رسمي
4.7    استفاده از ابزارهای نوین مدیریت در نظام آماری کشور
4.8    استفاده از آمارهای رسمی تائید شده در مدیریت علمی جامعه  
4.9    استانداردسازي تعاريف و مفاهيم آماري در دستگاه‌هاي اجرايي
4.10    رعایت استانداردهای آماری در زمینه طرح های آمارگيري، آمارهای ثبتی و پایگاه های اطلاعات آماری در تمامی دستگاه های اجرایی کشور
4.11    الزام به ارايه‌ شاخص‌هاي ارزيابي كيفيت و فراداده ها به همراه نتايج طرح‌هاي آمارگيري
4.12    اولويت توليد آمار به روش ثبتي و ارزيابي مستمر كيفيت اقلام آمارهاي ثبتي دستگاه هاي اجرايي و جلب حمايت هر چه بيشتر مديران ارشد دستگاه‌ها در زمينه‌ي استقرار نظام آمارهاي ثبتي
4.13    توجه به اصول مشتري‌مداري در تأمين نيازهاي آماري و انجام پژوهش های آماری
4.14    تهيه حساب‌هاي اصلي سيستم حساب های ملی در مرجع ذی صلاح به‌طور متمركز و تهيه حساب‌هاي اقماري بخش‌هاي مختلف توسط دستگاه‌هاي اجرائي با هدايت مركز آمار ايران
4.15    استفاده از چارچوب هاي بهنگام دراجراي طرح هاي آمارگيري
4.16    حفظ سري زماني آمارهاي تولیدی در صورت نیاز
4.17    افزايش آگاهي، سوادآماري، اعتماد و مشاركت افراد جامعه و ایجاد انگیزه در آنان، در زمینه جمع آوري، تهيه، توليد و انتشار آمارهاي رسمي
4.18    اولويت دادن به پژوهش‌هاي كاربردي در زمينه‌‌ آمارهاي رسمي
4.19    ايجاد انگيزه‌‌هاي لازم بمنظور جذب و نگهداري نيروي انساني متخصص
4.20    حمايت و تشويق دستگاه‌هاي اجرايي، دانشگاهيان، پژوهشگران و محققين فعال در فعاليت‌هاي آماري
4.21    تقویت تعامل مرکز آمار ایران با دستگاه های اجرایی و مؤسسات بين‌المللي در چارچوب نظام آماری و با رعایت سیاست های خارجی کشور و تعميق تعامل بين دستگاهی در زمینه تبادل اطلاعات و سایر فعالیت های آماري
4.22    نهادينه كردن تهيه و اجراي برنامه هاي آمار كشور

ماده‌ي(4) به‌منظور هماهنگي و افزايش كارايي و اثربخشی اركان نظام آماري كشور، تا پايان سال دوم برنامه پنجم توسعه اقدام‌هاي ذيل انجام مي‌شود:
1) معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمهور مكلف به اقدامات زير مي‌باشند:
الف) مطالعه و بررسي قانون مركز آمار ايران با تكيه بر اهداف، وظايف، جايگاه مركز، شوراي عالي آمار و واحدهاي آماري در دستگاه‌هاي اجرايي كشور مبتنی بر توسعه ملی و عدالت در نظام آماری کشور در نظام آماري كشور و ارايه لايحه اصلاحي به دولت.
ب) بازنگری، اصلاح و ایجاد تشکیلات آماری دستگاه های اجرایی ملی و استانی با پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی آمار  
ج) توسعه منابع انساني مورد نیاز نظام آماری کشور و راه اندازی واحدهاي آمار و اطلاعات دستگاه‌هاي اجرايي متناسب با تشكيلات اصلاح شده در بند فوق.
د) تعيين وابلاغ راهكارهاي لازم به منظور ارتقاي انگيزه‌ي شغلي كاركنان واحدهاي آمار و اطلاعات دستگاه‌هاي اجرايي
2) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مكلف است، دوره‌هاي آموزشي تخصصی مورد نياز شاغلين واحدهاي آماري، دستگاه های اجرایی را با همکاری مرکزآمارایران و دستگاه های اجرایی حداکثر تا پایان سال اول برنامه تصویب و ابلاغ نماید و در صورت نیاز به صورت سالانه تجدید نظر و مورد بازنگری قرار دهد. نیازسنجی دوره های آموزشی توسط مرکز آمار ایران و توسط دستگاه های اجرایی ذیربط انجام می گیرد.
تبصره: مرکز آمار ایران و دستگاه های اجرایی مكلفند اجرای دوره های آموزشی فوق الذکر را در برنامه های آموزشی خود ملحوظ نمایند.
3) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است، بنا به پیشنهاد مرکزآمارایران ضمن ايجاد گرايش آمارهاي رسمي در رشته‌ آمار، نسبت به گسترش آموزش دانشگاهی آمارهای رسمی به تناسب نیازهای کاربردی خصوصاً در مباحث حساب‌هاي ملي و شاخص‌هاي قيمت در مقطع كارشناسي رشته اقتصاد و ايجاد گرايش مذكور در مقطع كارشناسي ارشد اين رشته اقدام نمايد.
4) وزارت امورخارجه‌ مكلف است تسهيلات لازم به منظور توسعه تعاملات منطقه ای و بين المللي و مشاركت فعال و مؤثر عناصر نظام آماري كشور در اجلاس ها،‌ سمينارها و دوره هاي آموزشي آماري منطقه اي و بين المللي،‌ را به عمل خواهد آورد.
5) به منظور بررسي و پيشنهاد سياست‌ها، برنامه‌ها و اولويت‌هاي آماري استان‌ها و هماهنگي‌هاي بين دستگاهي جهت انجام فعاليت‌هاي آماري در راستاي سياست‌هاي شوراي عالي آمار و برنامه پنجساله آمار كشور، كارگروه آمار و اطلاعات استان به رياست استاندار تشكيل مي‌شود. تركيب اعضا و وظايف اين كارگروه به شرح پيوست مي باشد.
6) دستگاه هاي اجرايي مكلفند تا پايان سال اول برنامه پنجم "برنامه عملیاتی آمار و اطلاعات پنج ساله" خود را در چارچوب برنامه پنج ساله آمار کشور تهيه نموده و جهت هماهنگی در نظام آماری به مركز آمارايران ارايه نمايند.

ماده‌ي (5) به منظور اجراي طرح‌هاي مورد نياز برنامه‌ي توليد آمار، مقايسه‌پذيري و جمع‌پذير بودن اطلاعات آماري و ارتقاي كيفيت نتايج حاصل از طرح‌هاي آماري:
الف) طرح‌هاي آمارگيري كشور به شرح پيوست در طول برنامه پنجم به مورد اجرا گذاشته مي‌شود.
تبصره 1) دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند طرح‌هاي آمارگيري پيش‌بيني نشده در برنامه را تا پايان تيرماه هر سال به مركز آمارايران ارسال نمايند تا پس ازتأييد اين مركز از محل بودجه رديف متمركز در همان سال اجرا شوند در غير اين صورت در بودجه سنواتي سال بعد تامين اعتبارمی شوند.
تبصره 2) معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مكلف است سالانه اعتباری معادل 50 ميليارد ريال به منظور تامين بودجه طرح‌هاي پيش‌بيني نشده در قالب ردیف متمرکز  در نظر گيرد تا با تصويب مركز آمارايران به دستگاه‌هاي مربوط اختصاص يابد.
ب)دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند براي بهنگام‌سازي چارچوب آماري، نام ونشان ومشخصات تمام كارگاه‌هاي جديد فعال تحت حيطه فعاليت خود در سطح كشور را درچارچوب مورد نظر مركز آمارايران ، تهيه و در اختيار این مركز  قرار دهند.بدیهی است بعد از عملیاتی شدن تبصره 2 ماده 6، اطلاعات مربوطه از این طریق نهایی خواهد شد.
ج) دستگاه‌هاي اجرائي مكلفند ‌تهيه حساب‌هاي اقماري مرتبط با حوزه خود را با هدایت مركز آمار ايران و متناسب با برنامه پنج ساله آمار کشور در "برنامه عملیاتی آمار و اطلاعات بخشی پنج‌ساله"خود قرار دهند.
د)دستگاه هاي اجرايي مكلفند در اجراي آمارگيري ها وساير فعاليت هاي آماري تعاريف و مفاهيم، طبقه‌بندي ها و ساير استانداردهای آماري تهيه شده توسط مركز آمارايران را رعايت نمايند. همچنين مركز آمارايران مكلف است  بر تمام مراحل تهيه، اجرا، استخراج و انتشار نتايج طرح هاي آماري بر اساس مجموعه آيين نامه و فرم هاي نظارت (مصوب 3/6/87 شوراي عالي آمار)، نظارت نمايد.
ماده‌ي (6) به منظور ساماندهي نظام آمارهاي ثبتي كشور و با هدف توسعه توليد آمار به روش ثبتي و تغذيه شبکه ملی آماری کشور به عنوان اصلي‌ترين تأمين‌كننده نيازهاي آماري کشور دستگاه های اجرایی موظفند:
الف) طي سال‌هاي برنامه پنجم توسعه نسبت به ساماندهي آن‌دسته از سيستم‌هاي اطلاعاتي_عملياتي خود كه مورد نياز شبكه ملي آماري كشور مي‌باشد(به شرح پيوست ) براساس "ضوابط و فرآيند انتخاب نهايي سيستم‌هاي اطلاعاتي-عملياتي به منظور ساماندهي نظام آمارهاي ثبتي در دستگاه‌هاي اجرايي كشور" مصوب جلسه مورخ 3/6/1387  شوراي عالي آمار اقدام نمايند.

تبصره 1) با توجه به نقش و اهميت سيستم‌هاي اطلاعاتي-عملياتي اصلي شامل سيستم‌هاي: ثبت وقايع حياتي چهارگانه، مهاجرت، دانش‌آموزي، دانشجويي، ماليات، كدمكاني (كدپستي)، جامع اطلاعات املاك و كاداستر، خدمات رفاهي و تأمين اجتماعي، واردات و صادرات، تسهيلات و مشتريان بانكي، كاركنان دولت ،کار جویان، بهداشت ودرمان،اتباع بیگانه ،سازمانهای مردم نهاد،اطلاعات مربوط به امورشهری وشهرداری، نظام وظيفه وسیستم های حمایتی در ساماندهي نظام آمارهاي ثبتي كشور، دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط مكلفند حداكثر تا پايان سال دوم برنامه توسعه نسبت به ساماندهي اين سيستم‌ها اقدام نمايند.

تبصره 2) دستگاه هاي اجرايي مكلف اند در تمامي سيستم هاي اطلاعاتي– عملياتي مرتبط خود كه به نحوي با ثبت مشخصات افراد و كارگاه ها ارتباط دارند نسبت به درج شماره ملي و شناسه كارگاه به عنوان اصلي ترين كليد ارتباطي بين پايگاه هاي اطلاعات اقدام نموده و حداكثر تا پايان سال دوم برنامه، خدمات عمومي خود را منوط به ثبت شماره ملي به انضمام مشخصات حقيقي و حقوقي افراد نمايد. مرکز آمار ایران مكلف است حداکثر تا پايان سال اول برنامه پنجم با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط (وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت صنایع، وزارت امور اقتصادی ودارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت بازرگانی، وزارت جهادکشاورزی وتعاون) نسبت به تهیه طرح عملیاتی شناسه منحصربه‌فرد کارگاه ها اقدام نماید.   
تبصره 3) مركز آمار ايران مكلف است بر اساس "ضوابط و فرآيند انتخاب نهايي سيستم‌هاي اطلاعاتي-عملياتي به منظور ساماندهي نظام آمارهاي ثبتي در دستگاه‌هاي اجرايي كشور" و همچنين "آيين‌نامه نظارت بر طرح‌هاي آمارگيري نمونه اي، سرشماري و ساماندهي نظام آمارهاي ثبتي" مصوب جلسه مورخ  3/6/1387  شوراي عالي آمار، بر مراحل مختلف ساماندهي سيستم‌هاي اطلاعاتي-عملياتي دستگاه‌هاي اجرايي نظارت نمايد.
ب) مركز آمار ايران مكلف است  به منظور اطمينان از صحت آمارهاي ثبتي مورد نياز شبكه ملي آماري كشور كيفيت اين اقلام را ارزيابي نموده و سپس نتايج حاصله را به همراه پيشنهادات اصلاحي به دستگاه اجرايي مربوطه اعلام نمايد. دستگاه اجرايي نيز مكلف است اقدامات اصلاحي متناسب را در اين خصوص انجام داده و نتيجه را به مركز آمار ايران منعكس نمايد. بديهي است با توجه به تعدد اين اقلام، مركز آمار ايران بر اساس معيارهاي تعيين شده نسبت به اولويت‌بندي آن‌ها جهت ارزيابي كيفيت اقدام خواهد نمود.
ج) دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند: داده‌ها و آمارهاي ثبتي موجود مورد نياز شبكه ملي آماري كشور، سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي را ترجيحاً به صورت برخط (Online) در اختيار مركز آمار ايران قرار دهند.
د) دستگاههای اجرایی مکلفند آمارهای ثبتی وسازوکارهای موضوع ماده 68 قانون  برنامه پنجم، را تهیه ودر اختیار مرکز آمار قرار دهند .
تبصره:مر کزآمارایران موظف است دستگاه های اجرایی مسئول تهیه شاخص های ذی ربط درماده 68را در قالب برنامه شبکه ملی آمار به دولت پیشنهاد دهد .
ماده‌ي (7) به‌منظور ساماندهي پژوهش‌هاي آماري:
الف) دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند نسبت به پيش بيني وتأمين اعتبارطرح های پژوهشي آماري  مرتبط با فعاليت ها ومأموریت های موجود دردستگاه و اجرای آن در راستای بهبود وتوسعه عملکرد خود و يا نظام آماری کشور كه مركزآمار اعلام مي نمايد ،اقدام نمايند.
تبصره1 : دستگاه هاي اجرايي مي توانند طرح‌هاي پژوهشي آماري خود را به مركزآمارايران ارسال كنند،مركزآمارايران نيز ظرف 2 هفته ،تأيديه يا اصلاحيه آن را به دستگاه اعلام مي نمايد.
تبصره 2:دستگاه هاي اجرايي مكلفند،اعتبارات موضوع اين ماده را به طور كامل ،تخصيص دهند.

 ب) پژوهشكده‌آمار موظف است از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي و همايش هاي علمي       زمينه هاي لازم براي آموزش و كاربردي كردن نتايج پژوهشهاي فوق را فراهم آورد.
ج)  پژوهشكده آمار موظف است برنامه هاي لازم براي توسعه پژوهشهاي آماري و حمايت از پژوهشگران آمار را تهيه و به شوراي عالي آمار ارائه نمايد.
د) پژوهشكده آمار موظف است بانك اطلاعاتي سوابق طرحهاي پژوهشي و دوره هاي  آموزشي انجام شده و مجريان آنها و مدرسان فعال در حوزه هاي آمار رسمي را تا پايان سال اول برنامه تهيه و در طول برنامه بروز رساني نمايد.
تبصره: دستگاه هاي اجرايي موظف هستند يك نسخه از نتايج پژوهشهاي آماري و اطلاعات مربوط را در اختيار پژوهشكده آمار قرار دهند.

ماده‌ي (8) به منظور تسريع، تسهيل و ايجاد يكپارچگي در فرايندهاي توليد، ذخیره ، بازیابی  و اطلاع رساني آمارهاي رسمي براي استفاده در برنامه‌ريزي‌، سياست‌گذاري‌ و تصميم‌گيري:
الف) مركز آمار ايران به عنوان مسئول شبكه ملي آماري کشور مکلف است:

  • با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات، نسبت به تکمیل و توسعه شبكه ملي آماري كشور متناسب با  اهداف نظام آماری کشور ونیاز کاربران اقدام نمايد.
  • از طريق نيازسنجي مستمر آماري ذی نفعان نظام آماری و سنجش مداوم ميزان بهره‌مندي و رضايت‌مندي آنان از خدمات آماري ارائه شده، نسبت به اطلاع‌رساني جامع و موثر، متناسب با شيوه‌هاي نوين اطلاع‌رساني، اقدام نمايد.

ب) تمامي دستگاه‌هاي اجرايي مكلف هستند:

  •   اطلاعات و آمار رسمي مورد نياز شبكه ملي آماري كشور را همراه با فراداده‌های  مبتنی بر نیاز سنجی طبق برنامه و شيوه نامه هاي (یا توافقنامه های  فنی وآماری) تبادل اطلاعات كه  توسط مركز آمار ايران( و وزارت ارتباطات) ابلاغ خواهد شد، ارایه نمايند ودر ایجاد یا توسعه پایگاه اطلاعاتی خود هماهنگی‌های لازم را با مرکز آمار ایران به عمل آورده و امكان دسترسي به پايگاه اطلاعاتي خود با رعایت سطوح دسترسی ، کیفیت دسترسی ورعایت طبقه بندی های اطلاعاتی  را براي مركز آمارايران فراهم آورند.

ج) وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است:

  •   به منظورتکمیل و توسعه شبكه ملي آماري و اطلاع‌رساني با شيوه‌هاي نوين در گستره جهاني، نسبت به ايجاد بسترهای مخابراتی و ارتباطي مطمئن، با سرعت و امنیت مناسب اقدام نمايد.

ماده‌ي (9) به‌منظور بررسي و ارايه‌ي راهكارهاي اجرايي براي ارتقاي فرهنگ آماري:
الف) مركز آمار ايران مكلف است :

  • نسبت به تدوین برنامه ارتقای فرهنگ آماری کشور وارزیابی آن اقدام نماید.
  • هر دوسال يك بار وضعيت  ارتقای فرهنگ آماري را سنجش نموده و نتايج و راهکارهای پیشنهادی را پس از تأييد شوراي عالي آمار براي بررسي و تصميم‌گير‌ي‌هاي مقتضي به هيأت دولت گزارش نمايد.

تبصره) مرکز آمار ایران باید فهرست شاخص های کلان ارزیابی فرهنگ آماری کشور را  تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی آمار برساند.
ب) صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول برنامه‌ پنجم توسعه با همكاري مركز آمار ايران به‌طور مستمر به توليد و پخش برنامه به منظور ارتقاي فرهنگ آماري و عمومي سازي آمار در جامعه اقدام نمايد.
 ج) وزارت آموزش و پرورش مكلف است با همكاري مركز آمار ايران:

  •  به منظور تقويت مهارت ها وشکوفایی استعداد سنجش و اندازه‌گيري علمي كميت‌ها و واقعيت‌ها در دانش آموزان، مطالب مناسب آماري را به صورت جذاب و با كيفيت تهيه و در برنامه‌هاي آموزشي وکمک آموزشي  سطوح مختلف تحصيلي، درج نمايد و دراين خصوص نسبت به اجرای برنامه هاي مختلف علمي وآموزشي اقدام نمايد.
  • از ابتداي برنامه‌ پنجم نسبت به طراحي و برگزاری مستمر كارگاه‌هاي آموزشي و کلاس های توجیهی ضمن خدمت در زمینه آمار کاربردی  براي معلمان آمار اقدام نمايد. .

د) مرکز آمار ایران مکلف است با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تا پایان سال اول برنامه‌ پنجم نسبت به تهيه برنامه عملیاتی ارتقای فرهنگ آماری‌ کشور اقدام نموده تا پس از تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور توسط دستگاه های اجرایی ذیربط اجرا شود.
تبصره: آيين‌نامه‌هاي اجرايي بندهاي ”ب“، ”ج“ ،”د“ كه شامل چگونگي همكاري وزارت آموزش و پرورش، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، و مركز آمار ايران است با پيشنهاد مركز آمار ايران به تصويب شوراي عالي آمارخواهد رسيد  
ﻫ) دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند در جهت ارتقاي فرهنگ آماري جامعه، فعالیت‌ها و اقدامات پیشنهادی خود رادر "برنامه عملیاتی آمار و اطلاعات بخشی پنج‌ساله" تهيه و اجرا نمايند.
ماده‌ي (10) وزارت كشور مكلف است برنامه ی عملياتي اجرای برنامه پنج‌ساله آمار کشور  در را در برش استانی تهیه و اجرای آن توسط استان‌داري‌ها و فرمان‌داري‌ها از طريق شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و شهرستان‌ فراهم نمايد  وگزارش سالانه  آن را به معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور ارسال نماید.(ویرایش شود)
ماده‌ي (11) معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور  مکلف است اعتبارات مورد نیاز  برای اجرای برنامه پنج‌ساله آماری  كشور (به شرح جدول پيوست) و اجرای فعالیت های آماری دستگاه هاي اجرايي  را در قالب "برنامه آمارهای رسمی "ذیل اعتبارات هر یک از دستگاه های اجرایی پیش بینی وتأمین نماید.
تبصره 1) اعتبارات این برنامه تخصیص یافته تلقی می شود.
تبصره 2): رعایت مفاد مجموعه آئین‌نامه و فرم‌هاي نظارت مصوب مورخ 3/6/87 شورای‌ عالی آمار و استانداردهای ابلاغ شده توسط مرکز آمار ایران برای کلیه دستگاه‌های اجرایی الزامی است.
ماده‌ي (12) وزرا و بالاترین مقامات دستگاه های اجرایی مسئول حسن اجراي تكاليف و تحقق اهداف مندرج در برنامه پنجساله آمار كشور بوده و مرکز آمار ایران مكلف است گزارش عملکرد برنامه را از دستگاه های اجرایی اخذ و هر 6 ماه يكبار  به شوراي عالي آمار  وبه صورت سالانه به هيأت دولت ارايه نمايد.  

 

طراحی سایت