02 خرداد 1401
En | 

شاخص‌های کلیدی

Linkجمعیت   1395 79926270 نفر
Linkنرخ رشد جمعیت   1390-95 1/24 درصد
Linkنرخ رشد اقتصادی سال پایه 1390 نه‌ماهه اول 1400 5/1 درصد
Linkنرخ رشد اقتصادی (بدون نفت) سال پایه 1390 نه‌ماهه اول 1400 3/8 درصد
Linkبعد خانوار   1395 3/3 -
Linkمیزان شهرنشینی   1395 74 درصد
Linkضریب جینینمودار داینامیک   1399 0/4006 -
Linkضریب نفوذ اینترنت جمعیت 6 ساله و بیشتر 1396 64/0 درصد
Linkنرخ مشارکت اقتصادینمودار داینامیک جمعیت 15 ساله و بیشتر زمستان 1400 40/4 درصد
Linkنرخ بیکارینمودار داینامیک جمعیت 15 ساله و بیشتر زمستان 1400 9/4 درصد
Linkنرخ باسوادی جمعیت 6 ساله و بیشتر 1395 87/6 درصد
Linkنرخ تورمنمودار داینامیک سال پایه 1395 اردیبهشت 1401 38/7 درصد
Linkامید زندگی در بدو تولد مردان 1395 72/5 سال
Linkامید زندگی در بدو تولد زنان 1395 75/5 سال
طراحی سایت