20 آذر 1402
En | 

شاخص‌های کلیدی

Linkنرخ تورم مصرف‌کننده سال پایه 1400 آبان 1402 44/9 درصد
Linkنرخ تورم تولیدکننده سال پایه 1395 تابستان 1402 43/2 درصد
Linkنرخ تورم دهکی سال پایه 1400 آبان 1402 دریافت -
Linkمتوسط قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور (مناطق شهری)   مهر 1402 دریافت -
Linkنرخ تورم واردات و صادرات کشور سال پایه 1400 تابستان 1402 دریافت -
Linkشاخص‌های مقدار صنعت، معدن و کشاورزی سال پایه 1390 بهار 1402 دریافت -
Linkنرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر تابستان 1402 7/9 درصد
Linkنرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15 ساله و بیشتر تابستان 1402 41/6 درصد
Linkنرخ رشد جمعیت   1390-95 1/24 درصد
Linkضریب جینی کل کشور سال 1401 0/3877 -
Linkجمعیت کشور   1395 79926270 نفر
Linkنرخ رشد اقتصادی سال پایه 1390 تابستان 1402 7/1 درصد