04 فروردین 1402
En | 

تقویم انتشارات و تجديد نظر‌های سال 1401 مرکز آمار ایران


توضیح: در ماه مورد نظر، اطلاعات هر سلول بيانگر روز انتشار و دوره مرجع آمار منتشر شده می‌باشد. به عنوان مثال در رديف 1 جدول، چنانچه «شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی کشور (شاخص ملی ماهانه)» مربوط به دوره مرجع آمار (فروردین 1401) در یکم اردیبهشت‌ماه منتشر خواهد شد، به صورت 1 (فروردین 1401) درج می‌شود.

دریافت نسخه اکسل

 

ردیف عنوان دفتر متولی فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
1 شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور (شاخص ملی - ماهانه) دفتر شاخص قیمت‌ها 1
(اسفند 1400)
1
(فروردین 1401)

1

(اردیبهشت 1401)

1
(خرداد 1401)
1
(تیر 1401)
1
(مرداد 1401)
1
(شهریور 1401)
1
(مهر 1401)
1
(آبان 1401)
1
(آذر 1401)
1
(دی 1401)
1
(بهمن 1401)
2 شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور (شاخص ملی - سالانه) دفتر شاخص قیمت‌ها 20                      
3 شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای (ماهانه) دفتر شاخص قیمت‌ها 18
(اسفند 1400)
6
(فروردین 1401)

6

(اردیبهشت 1401)

6
(خرداد 1401)
6
(تیر 1401)
6
(مرداد 1401)
6
(شهریور 1401)
6
(مهر 1401)
6
(آبان 1401)
6
(آذر 1401)
6
(دی 1401)
6
(بهمن 1401)
4 شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای كشور شهری و روستایی به تفکیک استان دفتر شاخص قیمت‌ها 18
(اسفند 1400)
8
(فروردین 1401)

8

(اردیبهشت 1401)

8
(خرداد 1401)
8
(تیر 1401)
8
(مرداد 1401)
8
(شهریور 1401)
8
(مهر 1401)
8
(آبان 1401)
8
(آذر 1401)
8
(دی 1401)
8
(بهمن 1401)
5 گزارش متوسط قیمت مناطق شهری کل کشور برای اقلام خوراکی منتخب دفتر شاخص قیمت‌ها 22
(اسفند 1400)
11
(فروردین 1401)
11
(اردیبهشت 1401)
11
(خرداد 1401)
11
(تیر 1401)
11
(مرداد 1401)
11
(شهریور 1401)
11
(مهر 1401)
11
(آبان 1401)
11
(آذر 1401)
11
(دی 1401)
11
(بهمن 1401)
6 نتایج فصلی طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق دفتر شاخص قیمت‌ها   18
(زمستان 1400)
    18
(بهار  1401)
    14
(تابستان  1401)
     18
(پاییز  1401)
 
7 نتایج سالانه طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق دفتر شاخص قیمت‌ها   24
(سال 1400)
                   
8 نتایج فصلی طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت دفتر شاخص قیمت‌ها   21
(زمستان 1400)
    23
(بهار  1401)
    16
(تابستان  1401)
    23
(پاییز  1401)
 
9 نتایج سالانه طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت دفتر شاخص قیمت‌ها   26
(سال 1400)
                   
10 نتایج فصلی طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن دفتر شاخص قیمت‌ها   20
(زمستان 1400)
    22
(بهار  1401)
    15
(تابستان  1401)
    19
(پاییز  1401)
 
11 نتایج سالانه طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن دفتر شاخص قیمت‌ها   25
(سال 1400)
                   
12 نتایج فصلی شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) دفتر شاخص قیمت‌ها    

16

(زمستان 1400)

   

16

(بهار 1401)

    16 (تابستان 1401)    

16

(پاییز 1401)

13 نتایج سالانه شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) دفتر شاخص قیمت‌ها    

21

(سال 1400)

                 
14 نتایج سالانه طرح آمارگیری از قیمت بخش‌های خدمات دفتر شاخص قیمت‌ها  

27

(سال 1400)

                   
15 نتایج فصلی طرح شاخص قیمت خدمات دفتر شاخص قیمت‌ها  

19

(زمستان 1400)

   

19

(بهار 1401)

   

19

(تابستان 1401)

   

17

(پاییز 1401)

 
16 گزارش سالانه شاخص قیمت کالاهای صادراتی دفتر شاخص قیمت‌ها       11
(سال 1400 مقدماتی)
               
17 گزارش فصلی شاخص قیمت کالاهای صادراتی دفتر شاخص قیمت‌ها    

30

(زمستان 1400 مقدماتی)

   

30

(بهار 1401 مقدماتی)

    30 (تابستان 1401 مقدماتی)    

28

(پاییز 1401 مقدماتی)

18 گزارش سالانه شاخص قیمت کالاهای وارداتی  دفتر شاخص قیمت‌ها      

11

(سال 1400 مقدماتی)

               
19 گزارش فصلی شاخص قیمت کالاهای وارداتی  دفتر شاخص قیمت‌ها    

30

(زمستان 1400 مقدماتی)

   

30

(بهار 1401 مقدماتی)

    30 (تابستان 1401 مقدماتی)    

28

(پاییز 1401 مقدماتی)

20 نتایج فصلي طرح شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی دفتر شاخص قیمت‌ها   30
(زمستان 1400)
    15
(بهار 1401)
    15
(تابستان 1401)
    15
(پاييز 1401)
 
21 نتایج سالانه طرح شاخص قیمت تولید کننده محصولات گاوداری‌های صنعتی دفتر شاخص قیمت‌ها     10
(سال 1400)
                 
22 نتایج فصلی طرح شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی دفتر شاخص قیمت‌ها   28
(زمستان 1400)
    13
(بهار 1401)
    13
(تابستان 1401)
    13
(پاييز 1401)
 
23  نتایج سالانه طرح شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی دفتر شاخص قیمت‌ها     12
(سال 1400)
                 
24 نتایج فصلی طرح شاخص قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی دفتر شاخص قیمت‌ها     4
(زمستان 1400)
  27
(بهار 1401)
    27
(تابستان 1401)
    27
(پاييز 1400)
 
25  نتایج سالانه طرح شاخص قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی دفتر شاخص قیمت‌ها     14
(سال 1399)
                 
26 نتایج فصلی طرح متوسط قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی دفتر شاخص قیمت‌ها     17
(زمستان 1400)
   

10

(بهار 1401)

   

10

(تابستان 1401)

   

10

(پاييز 1401)

27 نتایج سالانه طرح متوسط قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی دفتر شاخص قیمت‌ها      

1

(سال 1400)

               
28 نتايج فصلی آمارگيری از شاخص و متوسط قيمت مصالح ساختمانی دفتر شاخص قیمت‌ها    

10

(زمستان 1400)

  18
(بهار 1401)
    18
(تابستان 1401)
    18
(پاييز 1401)
 
29 نتايج سالانه آمارگيری از شاخص و متوسط قيمت مصالح ساختمانی دفتر شاخص قیمت‌ها     21
(سال 1400)
                 
30 نتايج شش‌ماهه آمارگيری از دستمزد نيروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی دفتر شاخص قیمت‌ها  

31

(شش‌ماهه دوم و سال 1400)

         

30

(شش‌ماهه اول 1401)

       
31 نتايج سالانه آمارگيری از دستمزد نيروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی سال 1400 دفتر شاخص قیمت‌ها    

18

(سال 1400)

                 
32 نتايج شش‌ماهه آمارگيری از كرايه ماشین‌آلات منتخب مورد استفاده در طرح‌های عمرانی دفتر شاخص قیمت‌ها  

27

(شش‌ماهه دوم و سال 1400)

         

27

(شش‌ماهه اول 1401)

       
33 نتايج سالانه آمارگيری از كرايه ماشین‌آلات منتخب مورد استفاده در طرح‌های عمرانی سال 1400 دفتر شاخص قیمت‌ها    

22

(سال 1400)

                 
34 گزارش فصلی اقتصاد ایران (نسخه‌های PDF و EXCEL) دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سياست‌های كلان 15
(پاییز 1400)
    15
(زمستان 1400)
    15
(بهار 1401)
    15
(تابستان 1401)
   
35 گزارش فصلی وضعیت اجتماعی و فرهنگی کشور دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سياست‌های كلان 31
(پاییز 1400)
    15
(زمستان 1400)
    15
(بهار 1401)
    15
(تابستان 1401)
   
36 سالنامه آماری کشور 1399 (نسخه انگلیسی) دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سياست‌های كلان                

30

(سال 1399)

     
37 سالنامه آماری کشور 1400 (نسخه فارسی) دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سياست‌های كلان                       15
 (سال 1400)
38 گزارش شاخص‌های عدالت اجتماعی دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سياست‌های كلان                       15
(سال 1400)
39 نشریه شاخص‌های برنامه ششم توسعه (سال‌های 1400 - 1396) دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سياست‌های كلان                       10
40 نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان‌های کشور 1400-1396 دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سياست‌های كلان                   5    
41 شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سياست‌های كلان 20
(اسفند 1400)
20
(فروردین 1401)
20 (اردیبهشت 1401) 20
(خرداد 1401)
20
(تیر 1401)
20
(مرداد 1401)
20
(شهریور 1401)
20
(مهر 1401)
20
(آبان 1401)
20
 (آذر 1401)
20
(دی 1401)
20
(بهمن 1401)
42 حساب‌های ملی ايران - روش توليد (تولید ملی) دفتر حساب‌های اقتصادی                 30
(سال 1399)
     
43 حساب‌های ملی ايران - روش هزينه (هزینه ملی) دفتر حساب‌های اقتصادی                 30
(سال 1399)
     
44 حساب‌های ملی فصلی به قيمت‌های جاری و ثابت -  روش‌ توليد دفتر حساب‌های اقتصادی     17
(زمستان 1400)
    15
(بهار 1401)
    15
(تابستان 1401)
    15
(پاییز 1401)
45 حساب‌های ملی فصلی به قيمت‌های جاری و ثابت - روش‌ هزينه دفتر حساب‌های اقتصادی     17
(زمستان 1400)
    15
(بهار 1401)
    15
(تابستان 1401)
    15
(پاییز 1401)
46 حساب‌های منطقه‌ای دفتر حساب‌های اقتصادی                 30
(سال 1399)
     
47 گزارش فصلی تجارت خارجی (ریالی و دلاری) دفتر حساب‌های اقتصادی     17
(زمستان 1400)
    15
(بهار 1401)
    15
(تابستان 1401)
    15
(پاییز 1401)
48 شاخص‌ مقدار توليد بخش صنعت دفتر حساب‌های اقتصادی     21
(زمستان 1400)
    20
(بهار 1401)
    20
(تابستان 1401)
    20
(پاییز 1401)
49 شاخص‌ مقدار توليد بخش كشاورزی دفتر حساب‌های اقتصادی     21
(زمستان 1400)
    20
(بهار 1401)
    20
(تابستان 1401)
    20
(پاییز 1401)
50 شاخص‌ مقدار توليد بخش معدن دفتر حساب‌های اقتصادی     21
(زمستان 1400)
    20
(بهار 1401)
    20
(تابستان 1401)
    20
(پاییز 1401)
51 فهرست تقسیمات کشوری 1400 دفتر نقشه و اطلاعات مکانی       31                
52 نقشه تقسیماتی استان به تفکیک شهرستان 1400 دفتر نقشه و اطلاعات مکانی                 30      
53 اعلام تعداد بلوک‌های آماری به تفکیک استان دفتر نقشه و اطلاعات مکانی                       10
54 نشریه استاندارد تبادل داده و فراداده‌های آماری (SDMX) دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری                       22
55 جدول مقایسه‌ای طبقه‌بندی محوری محصولات (CPC) و سیستم هماهنگ کدگذاری (HS) دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری                       22
56 گزارش عملکرد مرکز آمار ایران سال 1400 دفتر برنامه‌ریزی، پایش عملکرد و دبیرخانه شورای عالی آمار       5                
57 نتايج طرح آمارگيری از شناورهای خصوصی 1400 دفتر صنعت، معدن و زیربنایی     31
(چكيده اجرای 1400)
                 
58 نتايج طرح آمارگيری برخورداری خانوارها و استفاده‌ افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات دفتر صنعت، معدن و زیربنایی       31
(چكيده اجرای 1400)
               
59 نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر دفتر صنعت، معدن و زیربنایی           25
(چكيده اجرای 1400)
           
60 نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری کشور دفتر صنعت، معدن و زیربنایی                     25
(چكيده اجرای 1401)
 
61 نتایج فصلی طرح پروانه‌های ساختمانی دفتر صنعت، معدن و زیربنایی     28
(پاییز 1400)
    25
(زمستان 1400)
  15
(بهار 1401)
  15
(تابستان 1401)
   
62 نتایج ویژگی‌های محیط زیستی معادن در حال بهره‌برداری کشور دفتر صنعت، معدن و زیربنایی             1
(چكيده نتایج 1400)
         
63 نتايج طرح مقدار مصرف انرژی كارگاه‌های صنعتی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیش‌تر  دفتر صنعت، معدن و زیربنایی       1
(چكيد نتایج 1399)
               
64 نتايج طرح ویژگی‌های محیط زیستی کارگاه‌های صنعتی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیش‌تر دفتر صنعت، معدن و زیربنایی 1
(چكيده نتایج 1399)
                     
65 نتایج طرح جامع بازرگانی و خدمات - 1400 دفتر فرهنگی، بازرگانی و خدمات         31
(سال 1400)
             
66 نتايج آمارگيری از فعاليت‌های تحقيق و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان 1398 دفتر فرهنگی، بازرگانی و خدمات 31                      
67 نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای روستایی  دفتر جمعيت، نيروی كار و سرشماری         15
(چکیده سال 1400)
30
(نشريه سال 1400)
             
68 نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری  دفتر جمعيت، نيروی كار و سرشماری         15
(چکیده سال 1400)
30
(نشريه سال 1400)
             
69 شاخص‌های توزیع درآمد 1400 دفتر جمعيت، نيروی كار و سرشماری         30              
70  نتایج سالانه طرح آمارگیری نیروی کار دفتر جمعيت، نيروی كار و سرشماری     7
(چكيده سال 1400) 
  31
(نشريه سال 1400)
             
71 نتایج فصلی طرح آمارگیری نیروی کار دفتر جمعيت، نيروی كار و سرشماری 15
(چكيده  زمستان 1400)
25
(نشريه زمستان 1400)
  15
(چكيده  بهار 1401)  
25
(نشريه بهار 1401)
  16
(چكيده  تابستان 1401)
25
(نشريه تابستان 1401)
  17
(چكيده  پاییز 1401)  
25
(نشريه پاییز 1401)
 
72 نتايج طرح آمارگيری زراعت - 1400 دفتر كشاورزی     31
(چکیده 1400)
    31
(نتایج تفصیلی 1400)
           
73 نتایج تفصیلی سرشماری از واحدهای پرورش قارچ خوراکی - 1400 دفتر كشاورزی     31                  
74 نتایج تفصیلی طرح بهنگام‌سازی چارچوب مزارع پرورش آبزیان خوراکی - 1400 دفتر كشاورزی         31              
75 نتایج سالانه طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های کشور - سال 1400 دفتر كشاورزی       15                
76 نتایج ماهانه طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های کشور - ماهانه دفتر كشاورزی   20
(اسفند 1400)
12
(فروردین
1401)
15
(اردیبهشت 1401)
13
(خرداد 1401)
15
(تیر 1401)
15
(مرداد 1401)
15
(شهریور 1401)
14
(مهر  1401)
15
(آبان 1401)
14
(آذر  1401)
15
(دی  1401)
28
(بهمن 1401)
77 نتایج سالانه طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه‌های کشور - سال 1400 دفتر كشاورزی           15            
78 نتایج ماهانه طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه‌های کشور - ماهانه دفتر كشاورزی   20
(اسفند 1400)
12
(فروردین
1401)
15
(اردیبهشت 1401)
13
(خرداد 1401)
15
(تیر 1401)
15
(مرداد 1401)
15
(شهریور 1401)
14
(مهر  1401)
15
(آبان 1401)
14
(آذر  1401)
15
(دی 1401)
28
(بهمن 1401)
79 نتایج فصلی آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سبک دفتر كشاورزی   10
(زمستان 1400)
    10
(بهار 1401)
    10
(تابستان 1401)
    10
(پاییز 1401)
 
80 نتایج آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سبک 1400 دفتر كشاورزی     31                  
81 نتایج فصلی آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سنگین دفتر كشاورزی   10
(زمستان 1400)
    10
(بهار 1401)
    10
(تابستان 1401)
    10
(پاییز 1401)
 
82 نتایج آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سنگین 1400 دفتر كشاورزی     31                  
83 چکیده نتايج طرح آمارگيری باغداری - 1401 دفتر كشاورزی                       28
84 چکیده نتایج آمارگیری از گاوداری‌های صنعتی - 1401 دفتر كشاورزی                   30    
85 سهم و رتبه استان‌ها بر اساس متغیرهای مهم بخش کشاورزی دفتر كشاورزی                     30  
                             
 
طراحی سایت