دات نت نیوک
07 تیر 1396
En | 
تقویم انتشارات الکترونیکی - ۱۳۹۶

ردیف

عنوان

تاریخ انتشار

دفتر متولی

۱ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای روستایی کشور اسفند ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۱/۰۸
دفتر شاخص قیمت‌ها
۲ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری کشور سال ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۱/۲۱
دفتر شاخص قیمت‌ها
۳ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای روستایی کشور سال ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۱/۲۳
دفتر شاخص قیمت‌ها
۴ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری کشور فروردین ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۲/۰۱
دفتر شاخص قیمت‌ها
۵ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای روستایی کشور فروردین ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۲/۰۵
دفتر شاخص قیمت‌ها
۶ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران - فصل زمستان ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۲/۱۰
دفتر شاخص قیمت‌ها
۷ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران – سال ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۲/۱۳
دفتر شاخص قیمت‌ها
۸ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت - فصل زمستان ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۲/۱۴
دفتر شاخص قیمت‌ها
۹ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن - فصل زمستان ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۲/۱۴
دفتر شاخص قیمت‌ها
۱۰ انتشار چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار زمستان ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۲/۱۵
دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماری
۱۱ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن - سال ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۲/۱۶
دفتر شاخص قیمت‌ها
۱۲ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت – سال ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۲/۱۶
دفتر شاخص قیمت‌ها
۱۳  انتشار نتایج طرح پروانه‌های ساختمانی - پاییز ۱۳۹۵  ۱۳۹۶/۰۲/۲۰  دفترصنعت، معدن و زیربنایی
۱۴  انتشار نتایج طرح قيمت و اجاره مسكن در شهر تهران - زمستان ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۲/۲۵
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
۱۵  انتشار نتایج آمارگیری از کرایه ماشین آلات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی - نیمه دوم ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۲/۲۹
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
۱۶  انتشار نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی - نیمه دوم ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۲/۳۰
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
۱۷ انتشار گزارش فصلی تجارت خارجی فصل زمستان ۱۳۹۵ (ریالی و دلاری)
۱۳۹۶/۰۲/۳۱
دفتر حساب‌های اقتصادی
۱۸  انتشار نتایج طرح آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی نیمه دوم ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۲/۳۱
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
۱۹ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری کشور اردیبهشت ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۳/۰۱
دفتر شاخص قیمت‌ها
۲۰ انتشار نتایج طرح متوسط قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی زمستان ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۳/۰۱
دفتر شاخص قیمت‌ها
۲۱ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای روستایی کشور اردیبهشت ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۳/۰۵
دفتر شاخص قیمت‌ها
۲۲ انتشار نتایج طرح متوسط قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی سال ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۳/۰۶
دفتر شاخص قیمت‌ها
۲۳ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق - فصل زمستان ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۳/۰۶
دفتر شاخص قیمت‌ها
۲۴ انتشار نتایج طرح آمارگیری از قیمت بخش‌های خدمات سال ۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
۱۳۹۶/۰۳/۱۰
دفتر شاخص قیمت‌ها
۲۵ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت تولید کننده محصولات گاوداری‌های صنعتی زمستان ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۳/۱۰
دفتر شاخص قیمت‌ها
۲۶ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت تولید کننده محصولات مرغداری های صنعتی زمستان ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۳/۱۰
دفتر شاخص قیمت‌ها
۲۷ انتشار حساب‌های ملي فصلي از روش‌ توليد به قيمت‌هاي جاري و ثابت - زمستان ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۳/۱۰
دفتر حساب‌های اقتصادی
۲۸ انتشار حساب‌های ملي فصلي از روش هزينه به قيمت‌هاي جاري و ثابت - زمستان ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۳/۱۰
دفتر حساب‌های اقتصادی
۲۹ انتشار چکیده طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۳/۱۵
دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماری
۳۰ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت تولید کننده محصولات گاوداری های صنعتی سال ۱۳۹۵ 
۱۳۹۶/۰۳/۱۶
دفتر شاخص قیمت‌ها
۳۱ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی زمستان ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۳/۱۶
دفتر شاخص قیمت‌ها
۳۲  انتشار نتایج طرح شاخص از قیمت تولید کننده محصولات مرغداریهای صنعتی سال ۱۳۹۵  ۱۳۹۶/۰۳/۱۶  دفتر شاخص قیمت‌ها
۳۳ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت تولید کننده بخش برق - سال ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۳/۱۶
دفتر شاخص قیمت‌ها
۳۴ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی سال ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۳/۲۰
دفتر شاخص قیمت‌ها
۳۵ انتشار نتایج طرح آمارگیری از قیمت بخش‌های خدمات سال ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۳/۲۰
دفتر شاخص قیمت‌ها
۳۶ انتشار شاخص‌ مقدار توليد بخش معدن براي فصل زمستان ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۳/۲۴
دفتر حساب‌های اقتصادی
۳۷ انتشار شاخص‌ مقدار توليد بخش صنعت براي فصل زمستان ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۳/۲۴
دفتر حساب‌های اقتصادی
۳۸ انتشار سری زمانی گزیده شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور 
۱۳۹۶/۰۳/۲۴
دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سياست‌های كلان
۳۹ انتشار نتایج طرح آمارگیری نیروی کار زمستان ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۳/۳۰
دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماری
۴۰ انتشار نشریه فصلنامه آماری اقتصاد ایران (زمستان ۱۳۹۵) 
۱۳۹۶/۰۳/۳۱
دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سياست‌های كلان
۴۱ انتشار جدول داده ستانده ۱۳۹۰
۱۳۹۶/۰۳/۳۱
دفتر حساب‌های اقتصادی
۴۲ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری کشور خرداد ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۴/۰۱
دفتر شاخص قیمت‌ها
۴۳ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای روستایی کشور خرداد ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۴/۰۵
دفتر شاخص قیمت‌ها
۴۴ انتشار نتایج شاخص قیمت تولید کننده (PPI) سال ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۴/۱۰
دفتر شاخص قیمت‌ها
۴۵  انتشار گزارش عملکرد مرکز آمار ایران - سال ۱۳۹۵
 ۱۳۹۶/۰۴/۱۰  دفتر برنامه‌ریزی، پایش عملکرد و دبیرخانه شورای عالی آمار
۴۶ انتشار شاخص هاي اهداف توسعه پايدار SDG
۱۳۹۶/۰۴/۱۴
دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سياست‌های كلان
۴۷ انتشار گزیده آمار و اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
۱۳۹۶/۰۴/۱۴
دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سياست‌های كلان
۴۸ انتشار شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور (شاخص ملی) سال‌های ۱۳۹۵ - ۱۳۹۰
۱۳۹۶/۰۴/۱۷
دفتر شاخص قیمت‌ها
۴۹ انتشار چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بهار ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۴/۱۷
دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماری
۵۰ انتشار نتایج طرح پروانه‌های ساختمانی - زمستان ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۴/۲۰
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
۵۱ انتشارنتایج ویژگی های محیط زیستی معادن در حال بهره برداری کشور ۱۳۹۴
 ۱۳۹۶/۰۴/۲۰  دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
۵۲ انتشار چکیده نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر سال ۹۵
۱۳۹۶/۰۴/۲۵
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
۵۳ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری کشور تیر ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۵/۰۱
دفتر شاخص قیمت‌ها
۵۴ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای روستایی کشور تیر ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۵/۰۱
دفتر شاخص قیمت‌ها
۵۵ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت تولید کننده محصولات مرغداری‌های صنعتی بهار ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۵/۱۰
دفتر شاخص قیمت‌ها
۵۶ انتشار نتایج طرح شاخص از قیمت تولید کننده محصولات گاوداری‌های صنعتی بهار ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۵/۱۰
دفتر شاخص قیمت‌ها
۵۷ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت - فصل بهار ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۵/۱۴
دفتر شاخص قیمت‌ها
۵۸ انتشار نتایج  طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن - فصل بهار ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۵/۱۴
دفتر شاخص قیمت‌ها
۵۹ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت خدمات بهار ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۵/۱۷
دفتر شاخص قیمت‌ها
۶۰  انتشار فایل جغرافیایی ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۵/۲۰
دفتر نقشه و اطلاعات مکانی
۶۱ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق - فصل بهار ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۵/۲۵
دفتر شاخص قیمت‌ها
۶۲ انتشار نتایج طرح متوسط قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی بهار ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۵/۲۵
دفتر شاخص قیمت‌ها
۶۳  انتشار نتایج طرح قيمت و اجاره مسكن در شهر تهران - بهار ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۵/۲۵
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
۶۴  انتشار نتایج طرح قيمت و اجاره مسكن در ساير شهرهای كشور - نیمه دوم ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۵/۳۰
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
۶۵ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران - فصل بهار ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۵/۰۷
دفتر شاخص قیمت‌ها
۶۶ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری کشور مرداد ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۶/۰۱
دفتر شاخص قیمت‌ها
۶۷ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای روستایی کشور مرداد ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۶/۰۱
دفتر شاخص قیمت‌ها
۶۸ انتشار گزارش فصلی تجارت خارجی فصل بهار ۱۳۹۶ (ریالی و دلاری)
۱۳۹۶/۰۶/۰۳
دفتر حساب‌های اقتصادی
۶۹ انتشار شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور (شاخص ملی) سه ماهه اول سال ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۶/۰۸
دفتر شاخص قیمت‌ها
۷۰ انتشار شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور (شاخص ملی) ماه‌های تیر و مرداد ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۶/۰۸
دفتر شاخص قیمت‌ها
۷۱ انتشار نتایج شاخص قیمت تولید کننده (PPI) بهار ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۶/۱۱
دفتر شاخص قیمت‌ها
۷۲ انتشار حساب‌های ملي فصلي از روش‌ توليد به قيمت‌های جاری و ثابت - بهار ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۶/۱۵
دفتر حساب‌های اقتصادی
۷۳ انتشار حساب‌های ملي فصلي از روش‌ هزينه به قيمت‌های جاری و ثابت - بهار ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۶/۱۵
دفتر حساب‌های اقتصادی
۷۴ انتشار نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بهار ۱۳۹۶ 
۱۳۹۶/۰۶/۱۵
دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماری
۷۵ انتشار نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۶/۱۵
دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماری
۷۶ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی بهار ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۶/۱۶
دفتر شاخص قیمت‌ها
۷۷ انتشار شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای (سال پایه ۱۳۹۰) سالهای ۱۳۹۵-۱۳۹۰۱۳۹۵-۱۳۹۰
۱۳۹۶/۰۶/۱۶
دفتر شاخص قیمت‌ها
۷۸ انتشار شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای (سال پایه ۱۳۹۰) سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ اول سال ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۶/۱۶
دفتر شاخص قیمت‌ها
۷۹ انتشار شاخص‌ مقدار توليد بخش معدن برای فصل بهار ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۶/۲۵
دفتر حساب‌های اقتصادی
۸۰ انتشار شاخص‌ مقدار توليد بخش صنعت براي فصل بهار ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۶/۲۵
دفتر حساب‌های اقتصادی
۸۱ انتشار نشریه فصلنامه آماری اقتصاد ایران (بهار ۱۳۹۶) 
۱۳۹۶/۰۶/۲۹
دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سياست‌هاي كلان
۸۲ انتشار نتایج طرح آمارگیری از گردشگران ملي بهار ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۶/۳۰
دفتر فرهنگی، بازرگانی و خدمات
۸۳ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری کشور شهریور ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۷/۰۱
دفتر شاخص قیمت‌ها
۸۴ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای روستایی کشور شهریور ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۷/۰۱
دفتر شاخص قیمت‌ها
۸۵ انتشار نتایج طرح آمار كشتار دام كشتارگاه‌های كشور ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۷/۰۷
دفتر كشاورزی
۸۶ انتشار شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور (شاخص ملی) شهریور ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۷/۱۰
دفتر شاخص قیمت‌ها
۸۷ انتشار نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۷/۱۵
دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماری
۸۸  انتشار نتایج طرح پروانه‌های ساختمانی - بهار ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۷/۱۵
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
۸۹ انتشار شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری به تفکیک دهک‌های هزینه ای (سال پایه ۱۳۹۰) سه ماهه دوم سال ۱۳۹۵ دوم سال ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۷/۱۶
دفتر شاخص قیمت‌ها
۹۰ انتشار نتایج مقدار مصرف انرژی کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴
۱۳۹۶/۰۷/۲۰
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
۹۱ انتشار نشریه ایران در آینه آمار (نسخه انگلیسی) ۱۳۹۴
۱۳۹۶/۰۷/۳۰
دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سياست‌های كلان
۹۲ انتشارسالنامه آماری انگلیسی ۱۳۹۴ 
۱۳۹۶/۰۷/۳۰
دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سياست‌های كلان
۹۳ انتشار چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۷/۳۰
دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماری
۹۴ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری کشور مهر ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۸/۰۱
دفتر شاخص قیمت‌ها
۹۵ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای روستایی کشور مهر ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۸/۰۱
دفتر شاخص قیمت‌ها
۹۶ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران - فصل تابستان ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۸/۰۷
دفتر شاخص قیمت‌ها
۹۷ انتشار شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور (شاخص ملی) مهر ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۸/۰۸
دفتر شاخص قیمت‌ها
۹۸ انتشار نتایج طرح شاخص از قیمت تولید کننده محصولات مرغداری‌های صنعتی تابستان ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۸/۱۰
دفتر شاخص قیمت‌ها
۹۹ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت تولید کننده محصولات گاوداری‌های صنعتی تابستان ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۸/۱۰
دفتر شاخص قیمت‌ها
۱۰۰ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت - فصل تابستان ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۸/۱۴
دفتر شاخص قیمت‌ها
۱۰۱ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن - فصل تابستان ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۸/۱۴
دفتر شاخص قیمت‌ها
۱۰۲ انتشار نتايج طرح جامع بازرگاني و خدمات ۱۳۹۴
۱۳۹۶/۰۸/۱۵
دفتر فرهنگی، بازرگانی و خدمات
۱۰۳ انتشار شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری به تفکیک دهک‌های هزینه ای (سال پایه ۱۳۹۰) مهر ۱۳۹۵۹۵
۱۳۹۶/۰۸/۱۶
دفتر شاخص قیمت‌ها
۱۰۴ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت خدمات تابستان ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۸/۱7
دفتر شاخص قیمت‌ها
۱۰۵ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق - فصل تابستان ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۸/۲۵
دفتر شاخص قیمت‌ها
۱۰۶ انتشار نتایج طرح متوسط قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی تابستان ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۸/۲۵
دفتر شاخص قیمت‌ها
۱۰۷  انتشار نتایج طرح قيمت و اجاره مسكن در شهر تهران - تابستان ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۸/۲۵
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
۱۰۸  انتشار نتایج آمارگیری از کرایه ماشین آلات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی - نیمه اول ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۸/۲۸
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
۱۰۹  انتشار نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی - نیمه اول ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۸/۲۹
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
۱۱۰ انتشار گزارش فصلی تجارت خارجی فصل تابستان ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۸/۳۰
دفتر حساب‌های اقتصادی
۱۱۱  انتشار نتایج طرح آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی نیمه اول ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۸/۳۰
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
۱۱۲ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری کشور آبان ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۹/۰۱
دفتر شاخص قیمت‌ها
۱۱۳ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای روستایی کشور آبان ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۹/۰۱
دفتر شاخص قیمت‌ها
۱۱۴ انتشار شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور (شاخص ملی) آبان ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۰۹/۰۸
دفتر شاخص قیمت‌ها
۱۱۵ انتشار نتایج شاخص قیمت تولید کننده (PPI) تابستان ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۹/۱۱
دفتر شاخص قیمت‌ها
۱۱۶ انتشار شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری به تفکیک دهک‌های هزینه ای (سال پایه ۱۳۹۰) آبان ۱۳۹۵۹۵
۱۳۹۶/۰۹/۱۴
دفتر شاخص قیمت‌ها
۱۱۷ انتشار حساب‌های ملي فصلي از روش‌ توليد به قيمت‌هاي جاري و ثابت - تابستان ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۹/۱۵
دفتر حساب‌های اقتصادی
۱۱۸ انتشار حساب‌های ملي فصلي از روش‌ هزينه به قيمت‌هاي جاري و ثابت- تابستان ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۹/۱۵
دفتر حساب‌های اقتصادی
۱۱۹ انتشار نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۹/۱۵
دفترجمعیت، نیروي کار و سرشماری
۱۲۰ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی درمناطق روستایی تابستان ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۹/۱۶
دفتر شاخص قیمت‌ها
۱۲۱ انتشار شاخص‌ مقدار توليد بخش كشاورزي براي فصل تابستان ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۹/۲۵
دفتر حساب‌های اقتصادی
۱۲۲ انتشار شاخص‌ مقدار توليد بخش معدن براي فصل تابستان ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۹/۲۵
دفتر حساب‌های اقتصادی
۱۲۳ انتشار شاخص‌ مقدار توليد بخش صنعت براي فصل تابستان ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۹/۲۵
دفتر حساب‌های اقتصادی
۱۲۴ انتشار نشریه فصلنامه آماری اقتصاد ایران (تابستان ۱۳۹۶) 
۱۳۹۶/۰۹/۲۹
دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سياست‌های كلان
۱۲۵ انتشار حساب‌های ملی ايران ۱۳۹۴ - روش توليد (تولید ملی)
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
دفتر حساب‌های اقتصادی
۱۲۶ انتشار حساب‌های ملی ايران ۱۳۹۴ - روش هزينه (هزینه ملی)
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
دفتر حساب‌های اقتصادی
۱۲۷ انتشار حساب‌های منطقه‌اي سال ۱۳۹۴
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
دفتر حساب‌های اقتصادی
۱۲۸ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری کشور آذز ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۰/۰۱
دفتر شاخص قیمت‌ها
۱۲۹ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای روستایی کشور آذر ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۰/۰۱
دفتر شاخص قیمت‌ها
۱۳۰ انتشار شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور (شاخص ملی) آذر ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۱۰/۰۹
دفتر شاخص قیمت‌ها
۱۳۱ انتشار شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای (سال پایه ۱۳۹۰) آذر ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۱۰/۱۶
دفتر شاخص قیمت‌ها
۱۳۲  انتشار نتایج طرح پروانه‌های ساختمانی - تابستان ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۰/۱۶
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
۱۳۳ انتشار چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار پاییز ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
دفترجمعیت، نیروي کار و سرشماری
۱۳۴ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری کشور دی ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۱/۰۱
دفتر شاخص قیمت‌ها
۱۳۵ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای روستایی کشور دی ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۱/۰۱
دفتر شاخص قیمت‌ها
۱۳۶ انتشار نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای روستایی ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۱۱/۰۱
دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماری
۱۳۷ انتشار نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۱۱/۰۱
دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماری
۱۳۸ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران - فصل پاییز ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۱/۰۷
دفتر شاخص قیمت‌ها
۱۳۹ انتشار شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور (شاخص ملی) دی ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۱۱/۰۸
دفتر شاخص قیمت‌ها
۱۴۰ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت تولید کننده محصولات مرغدرای‌‌های صنعتی پاییز ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۱/۱۰
دفتر شاخص قیمت‌ها
۱۴۱ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت تولید کننده محصولات گاوداری‌های صنعتی پاییز ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۱/۱۰
دفتر شاخص قیمت‌ها
۱۴۲ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت - فصل پاییز ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۱/۱۴
دفتر شاخص قیمت‌ها
۱۴۳ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن - فصل پاییز ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۱/۱۴
دفتر شاخص قیمت‌ها
۱۴۴ انتشار شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری به تفکیک دهک‌های هزینه ای (سال پایه ۱۳۹۰) دی ۱۳۹۵۹۵
۱۳۹۶/۱۱/۱۶
دفتر شاخص قیمت‌ها
۱۴۵ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت خدمات پاییز ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۱/۱۷
دفتر شاخص قیمت‌ها
۱۴۶ انتشار نتایج طرح قيمت و اجاره مسكن در ساير شهرهای كشور- نیمه اول ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۱/۲۰
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
۱۴۷ انتشار اطلس سرشماری ۱۳۹۵
 ۱۳۹۶/۱۱/۲۱  دفتر نقشه و اطلاعات مکانی
۱۴۸ انتشار نتایج طرح آمارگیری از گردشگران ملي بهار ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۱/۲۴
دفتر فرهنگی، بازرگانی و خدمات
۱۴۹ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق - فصل پاییز ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۱/۲۵
دفتر شاخص قیمت‌ها
۱۵۰ انتشار نتایج طرح متوسط قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی پاییز ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۱/۲۵
دفتر شاخص قیمت‌ها
۱۵۱  انتشار نتایج طرح قيمت و اجاره مسكن در شهر تهران - پاییز ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۱/۲۵
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
۱۵۲ انتشار سالنامه آماری فارسی ۱۳۹۵ 
۱۳۹۶/۱۱/۳۰
دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سياست‌هاي كلان
۱۵۳  انتشار نتایج طرح سرشماری از مؤسسات پرورش قارچ خوراكي ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۱/۳۰
دفتر كشاورزی
۱۵۴ انتشار نشریه ایران در آینه آمار (نسخه فارسی) ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۱۲/۰۱
دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سياست‌های كلان
۱۵۵ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری کشور بهمن ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۲/۰۱
دفتر شاخص قیمت‌ها
۱۵۶ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای روستایی کشور بهمن ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۲/۰۱
دفتر شاخص قیمت‌ها
۱۵۷ انتشار گزارش فصلی تجارت خارجی فصل پاییز ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۲/۰۲
دفتر حساب‌های اقتصادی
۱۵۸ انتشار شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور (شاخص ملی) بهمن ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۱۲/۰۸
دفتر شاخص قیمت‌ها
۱۵۹ انتشار نتایج شاخص قیمت تولید کننده (PPI) پاییز ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۲/۱۱
دفتر شاخص قیمت‌ها
۱۶۰ انتشار حساب‌های ملي فصلي از روش‌ توليد به قيمت‌هاي جاري و ثابت - پاييز ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۲/۱۵
دفتر حساب‌های اقتصادی
۱۶۱ انتشار حساب‌های ملي فصلي از روش‌ هزينه به قيمت‌هاي جاري و ثابت - پاييز ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۲/۱۵
دفتر حساب‌های اقتصادی
۱۶۲ انتشار نتایج طرح آمارگیری نیروی کار پاییز ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۲/۱۵
دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماری
۱۶۳ انتشار نتايج طرح تحقیق و توسعه ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۱۲/۱۵
دفتر فرهنگی، بازرگانی و خدمات
۱۶۴ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی پاییز ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۲/۱۶
دفتر شاخص قیمت‌ها
۱۶۵ انتشار شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری به تفکیک دهک‌های هزینه ای (سال پایه ۱۳۹۰) بهمن ۱۳۹۵۳۹۵
۱۳۹۶/۱۲/۱۶
دفتر شاخص قیمت‌ها
۱۶۶ انتشار نتايج طرح جامع بازرگاني و خدمات ۱۳۹۵
۱۳۹۶/۱۲/۱۶
دفتر فرهنگی، بازرگانی و خدمات
۱۶۷ انتشار بازنگری طبقه‌بندی فعالیت‌های گذران وقت (ICATUS)
۱۳۹۶/۱۲/۲۰
دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری
۱۶۸ انتشار طبقه‌بندی عمده رده‌های اقتصادی (BEC)
۱۳۹۶/۱۲/۲۰
دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری
۱۶۹ انتشار چکیده نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور سال ۱۳۹۵ 
۱۳۹۶/۱۲/۲۰
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
۱۷۰ انتشار نشریه فصلنامه آماری اقتصاد ایران (پاییز ۱۳۹۶) 
۱۳۹۶/۱۲/۲۳
دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سياست‌های كلان
۱۷۱ انتشار شاخص‌ مقدار توليد بخش كشاورزی برای فصل پاييز ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۲/۲۳
دفتر حساب‌های اقتصادی
۱۷۲ انتشار شاخص‌ مقدار توليد بخش معدن برای فصل پاييز ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۲/۲۳
دفتر حساب‌های اقتصادی
۱۷۳ انتشار شاخص‌ مقدار توليد بخش صنعت برای فصل پاييز ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۲/۲۳
دفتر حساب‌های اقتصادی
۱۷۴ انتشار  نتایج طرح آمارگیری دامداری ۱۳۹۶ 
۱۳۹۶/۱۲/۲۸
دفتر كشاورزی
۱۷۵ انتشار  نتایج طرح آمارگيری باغداری ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۲/۲۸
دفتر كشاورزی
۱۷۶ انتشار نتایج طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری کشور اسفند ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
دفتر شاخص قیمت‌ها