دات نت نیوک
   ورود
ثبت نام   |   جستجوی پیشرفته

 
تقویم انتشارات الکترونیکی سال ۱۳۹۵

ردیف

عنوان

تاریخ انتشار

نوع انتشار

نام دفتر متولی

۱

آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری اسفند ۱۳۹۴

۱۳۹۵/۰۱/۰۶

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۲

آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی اسفند ۱۳۹۴

۱۳۹۵/۰۱/۱۵

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۳

آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی سال ۱۳۹۴

۱۳۹۵/۰۱/۱۵

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۴

آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری سال ۱۳۹۴

۱۳۹۵/۰۱/۱۶

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۵

آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری فروردین ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۲/۰۷

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۶

شاخص قیمت تولیدکنندهی نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر تهران زمستان ۱۳۹۴

۱۳۹۵/۰۲/۱۱

چکیده

دفتر شاخص قیمت‌ها

۷

گزارش شاخص قيمت توليدكننده انرژي- برق، زمستان ۹۴

۱۳۹۵/۰۲/۱۱

چكيده

دفتر شاخص قیمت‌ها

۸

گزارش شاخص قيمت توليدكننده انرژي- برق، سال ۹۴

۱۳۹۵/۰۲/۱۲

چكيده

دفتر شاخص قیمت‌ها

۹

آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی فروردین ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۲/۱۲

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۱۰

چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار زمستان ۱۳۹۴

۱۳۹۵/۰۲/۱۵

چكيده

جمعیت، نیروي کار و سرشماری

۱۱

شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت زمستان ۱۳۹۴

۱۳۹۵/۰۲/۱۸

چکیده-نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۱۲

شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن زمستان ۱۳۹۴

۱۳۹۵/۰۲/۱۸

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۱۳

شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت سال ۱۳۹۴

۱۳۹۵/۰۲/۲۲

چکیده-نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۱۴

شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن سال ۱۳۹۴

۱۳۹۵/۰۲/۲۲

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۱۵

اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران زمستان ۱۳۹۴

۱۳۹۵/۰۲/۲۵

نشریه

صنعت، معدن و زیربنایی

۱۶

آمارگیری از قیمت تولید کننده محصولات گاوداریهای صنعتی کشور زمستان ۹۴

۱۳۹۵/۰۲/۲۷

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۱۷

آمارگیری از قیمت تولید کننده محصولات مرغداری های صنعتی کشور زمستان ۹۴

۱۳۹۵/۰۲/۲۷

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۱۸

قیمت تولید کننده محصولات گاوداري صنعتی کشور سال ۱۳۹۴

۱۳۹۵/۰۲/۲۷

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۱۹

قیمت تولید کننده محصولات مرغداري صنعتی کشور سال ۱۳۹۴

۱۳۹۵/۰۲/۲۷

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۲۰

جمع آوری اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور پاییز ۱۳۹۴

۱۳۹۵/۰۲/۳۰

نشریه

صنعت، معدن و زیربنایی

۲۱

آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی نیمه دوم ۱۳۹۴

۱۳۹۵/۰۲/۳۰

نشریه

صنعت، معدن و زیربنایی

۲۲

آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی نیمه دوم ۱۳۹۴

۱۳۹۵/۰۲/۳۰

نشریه

صنعت، معدن و زیربنایی

۲۳

آمارگیری از کرایه ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در طرح های عمرانی نیمه دوم ۱۳۹۴

۱۳۹۵/۰۲/۳۰

نشریه

صنعت، معدن و زیربنایی

۲۴

آمارگیری از کارگاههای صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر کشور ۱۳۹۳

۱۳۹۵/۰۲/۳۰

چکیده

صنعت، معدن و زیربنایی

۲۵

گزارش فصلی تجارت خارجی فصل زمستان۹۴ (ریالی و دلاری)

۱۳۹۵/۰۲/۳۱

نشریه

دفتر حساب‌های اقتصادی

۲۶

شاخص قیمت تولید کننده ی نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران زمستان ۹۴

۱۳۹۵/۰۳/۰۹

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۲۷

آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری اردیبهشت ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۳/۰۸

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۲۸

آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی اردیبهشت ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۳/۱۲

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۲۹

چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال۱۳۹۴

۱۳۹۵/۰۳/۱۵

چكيده

جمعیت، نیروي کار و سرشماری

۳۰

آمارگیری از قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی زمستان ۱۳۹۴

۱۳۹۵/۰۳/۱۷

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۳۱

قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی سال ۱۳۹۴

۱۳۹۵/۰۳/۱۷

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۳۲

نشریه نتایج طرح آمارگیری نیروی کار زمستان ۱۳۹۴

۱۳۹۵/۰۳/۳۰

نشريه

جمعیت، نیروي کار و سرشماری

۳۳

حساب‌های ملي فصلي از روش‌ توليد به قيمت‌هاي جاري و ثابت- زمستان ۱۳۹۴

۱۳۹۵/۰۳/۳۱

نشریه

دفتر حساب‌های اقتصادی

۳۴

حساب‌های ملي فصلي از روش هزينه به قيمت‌هاي جاري و ثابت- زمستان ۱۳۹۴

۱۳۹۵/۰۳/۳۱

نشریه

دفتر حساب‌های اقتصادی

۳۵

شاخص‌ مقدار توليد بخش كشاورزي براي فصل زمستان ۱۳۹۴

۱۳۹۵/۰۴/۰۱

نشریه

دفتر حساب‌های اقتصادی

۳۶

شاخص‌ مقدار توليد بخش معدن براي فصل زمستان ۱۳۹۴

۱۳۹۵/۰۴/۰۱

نشریه

دفتر حساب‌های اقتصادی

۳۷

شاخص‌ مقدار توليد بخش صنعت براي فصل زمستان ۱۳۹۴

۱۳۹۵/۰۴/۰۱

نشریه

دفتر حساب‌های اقتصادی

۳۸

شاخص قيمت توليد كننده بخش هاي خدمات (فصل زمستان ۱۳۹۴)

۱۳۹۵/۰۴/۰۵

چكيده

دفتر شاخص قیمت‌ها

۳۹

آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری خرداد ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۴/۰۸

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۴۰

آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی خرداد ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۴/۱۲

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۴۱

گزارش شاخص قيمت توليدكننده انرژي- برق، بهار ۹۵

۱۳۹۵/۰۴/۲۰

چكيده

دفتر شاخص قیمت‌ها

۴۲

جمع آوری اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور زمستان ۱۳۹۴

۱۳۹۵/۰۴/۲۹

نشریه

صنعت، معدن و زیربنایی

۴۳

چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بهار ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۴/۳۰

چكيده

جمعیت، نیروي کار و سرشماری

۴۴

نشریه نتایج طرح گذران وقت سالانه ۱۳۹۳-۱۳۹۴

۱۳۹۵/۰۵/۰۲

نشريه

جمعیت، نیروي کار و سرشماری

۴۵

آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری تیر ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۵/۰۷

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۴۶

شاخص قیمت تولید کننده ی نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران بهار ۹۵

۱۳۹۵/۰۵/۱۰

چکیده

دفتر شاخص قیمت‌ها

۴۷

آمارگیری از قیمت تولید کننده محصولات گاوداریهای صنعتی کشور بهار ۹۵

۱۳۹۵/۰۵/۱۲

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۴۸

آمارگیری از قیمت تولید کننده محصولات مرغداری های صنعتی کشور بهار ۹۵

۱۳۹۵/۰۵/۱۲

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۴۹

آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی تیر ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۵/۱۳

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۵۰

نتايج آمارگيري از اطلاعات محيط زيست معادن در حال بهره‌برداري كشور ۱۳۹۳

۱۳۹۵/۰۵/۲۰

نشريه

صنعت، معدن و زیربنایی

۵۱

شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن بهار ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۵/۲۴

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۵۲

اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران بهار ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۵/۲۵

نشریه

صنعت، معدن و زیربنایی

۵۳

فایل جغرافیایی ۱۳۹۴

۱۳۹۵/۰۵/۳۱

چکیده

دفتر نقشه و اطلاعات مکانی

۵۴

فایل جغرافیایی ۱۳۹۴

۱۳۹۵/۰۵/۳۱

نشریه

دفتر نقشه و اطلاعات مکانی

۵۵

شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت بهار ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۶/۰۱

چکیده-نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۵۶

گزارش فصلی تجارت خارجی فصل بهار ۱۳۹۵ (ریالی و دلاری)

۱۳۹۵/۰۶/۰۳

نشریه

دفتر حساب‌های اقتصادی

۵۷

آمارگیری از قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی بهار ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۶/۰۴

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۵۸

شاخص قیمت تولید کننده ی نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران بهار ۹۵

۱۳۹۵/۰۶/۰۶

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۵۹

آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری مرداد ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۶/۰۷

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۶۰

آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی مرداد ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۶/۱۳

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۶۱

نشریه نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بهار ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۶/۱۵

نشريه

جمعیت، نیروي کار و سرشماری

۶۲

جمع‌آوري اطلاعات قيمت و اجاره مسكن در نقاط شهري كشور نيمه دوم ۱۳۹۴

۱۳۹۵/۰۶/۲۰

نشریه

صنعت، معدن و زیربنایی

۶۳

حساب‌های ملي فصلي از روش‌ توليد به قيمت‌هاي جاري و ثابت- بهار ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۶/۳۱

نشریه

دفتر حساب‌های اقتصادی

۶۴

حساب‌های ملي فصلي از روش‌ هزينه به قيمت‌هاي جاري و ثابت- بهار ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۶/۳۱

نشریه

دفتر حساب‌های اقتصادی

۶۵

شاخص‌ مقدار توليد بخش كشاورزي براي فصل بهار ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۷/۰۳

نشریه

دفتر حساب‌های اقتصادی

۶۶

شاخص‌ مقدار توليد بخش معدن براي فصل بهار ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۷/۰۳

نشریه

دفتر حساب‌های اقتصادی

۶۷

شاخص‌ مقدار توليد بخش صنعت براي فصل بهار ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۷/۰۳

نشریه

دفتر حساب‌های اقتصادی

۶۸

طبقه بندی آموزش ایران ( براساس ISCED-۲۰۱۱)

۱۳۹۵/۰۷/۰۴

نشریه

استانداردها و نظارت بر طرح های آماری

۶۹

شاخص قيمت توليد كننده بخش هاي خدمات (فصل بهار ۱۳۹۵)

۱۳۹۵/۰۷/۰۵

چكيده

دفتر شاخص قیمت‌ها

۷۰

آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری شهریور ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۷/۰۷

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۷۱

آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی شهریور ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۷/۱۲

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۷۲

آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهري و روستایی ۱۳۹۴

۱۳۹۵/۰۷/۱۷

چكيده

جمعیت، نیروي کار و سرشماری

۷۳

تهيه و تدوين نشريه ايران در آيينه آمار انگليسي-۱۳۹۳

۱۳۹۵/۰۷/۲۰

نشريه

دفتر محاسبه شاخص برنامه ها و سياست هاي كلان

۷۴

آمارگیری از مقدار انرژی کارگاههای صنعتی ۱۰ کارکن و بیشتر سال ۱۳۸۶-۱۳۹۳

۱۳۹۵/۰۷/۲۰

نشريه

صنعت، معدن و زیربنایی

۷۵

گزارش شاخص قيمت توليدكننده انرژي- برق، تابستان ۹۵

۱۳۹۵/۰۷/۲۷

چكيده

دفتر شاخص قیمت‌ها

۷۶

تهيه و تدوين سالنامه آماري كشور-انگليسي۱۳۹۳

۱۳۹۵/۰۸/۰۱

نشريه

دفتر محاسبه شاخص برنامه ها و سياست هاي كلان

۷۷

جمع آوری اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور بهار ۱۳۹۴

۱۳۹۵/۰۸/۰۱

نشریه

صنعت، معدن و زیربنایی

۷۸

آمارگيري از كشتار دام كشتارگاه‌هاي كشور ۱۳۹۴

۱۳۹۵/۰۸/۰۲

چكيده

كشاورزي

۷۹

نشریه نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال۱۳۹۴

۱۳۹۵/۰۸/۰۳

نشريه

جمعیت، نیروي کار و سرشماری

۸۰

چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کارتابستان۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۸/۰۴

چكيده

جمعیت، نیروي کار و سرشماری

۸۱

آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری مهر ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۸/۰۸

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۸۲

شاخص قیمت تولید کننده ی نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران تابستان ۹۵

۱۳۹۵/۰۸/۰۸

چکیده

دفتر شاخص قیمت‌ها

۸۳

آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی مهر ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۸/۱۲

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۸۴

شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت تابستان ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۸/۱۶

چکیده-نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۸۵

شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن تابستان ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۸/۱۶

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۸۶

آمارگیری از قیمت تولید کننده محصولات گاوداریهای صنعتی کشور تابستان ۹۵

۱۳۹۵/۰۸/۱۷

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۸۷

آمارگیری از قیمت تولید کننده محصولات مرغداری های صنعتی کشور تابستان ۹۵

۱۳۹۵/۰۸/۱۸

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۸۸

اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران تابستان ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۸/۲۵

نشریه

صنعت، معدن و زیربنایی

۸۹

آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی نیمه اول ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۸/۲۹

نشریه

صنعت، معدن و زیربنایی

۹۰

آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی نیمه اول ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۹/۰۱

نشریه

صنعت، معدن و زیربنایی

۹۱

آمارگیری از کرایه ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در طرح های عمرانی نیمه اول ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۹/۰۲

نشریه

صنعت، معدن و زیربنایی

۹۲

آمارگيري از كشتار دام كشتارگاه‌هاي كشور ۱۳۹۴

۱۳۹۵/۰۹/۰۳

نشريه

كشاورزي

۹۳

حساب‌های ملی ايران ۱۳۹۳- روش توليد (تولید ملی)

۱۳۹۵/۰۹/۰۴

نشریه

دفتر حساب‌های اقتصادی

۹۴

حساب‌های ملی ايران ۱۳۹۳- روش هزينه (هزینه ملی)

۱۳۹۵/۰۹/۰۴

نشریه

دفتر حساب‌های اقتصادی

۹۵

حساب‌های منطقه‌اي سال ۱۳۹۳

۱۳۹۵/۰۹/۰۵

نشریه

دفتر حساب‌های اقتصادی

۹۶

گزارش فصلی تجارت خارجی فصل تابستان ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۸/۳۰

نشریه

دفتر حساب‌های اقتصادی

۹۷

طبقه بندی مشاغل ایران ( براساس ISCO-۲۰۰۸)

۱۳۹۵/۰۹/۰۱

نشریه

استانداردها و نظارت بر طرح های آماری

۹۸

شاخص قیمت تولید کننده ی نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران تابستان ۹۵

۱۳۹۵/۰۹/۰۵

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۹۹

آمارگیریی از قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی تابستان ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۹/۰۶

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۱۰۰

آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری آبان ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۹/۰۷

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۱۰۱

آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی آبان ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۹/۱۲

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۱۰۲

نشریه نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۹/۱۵

نشريه

جمعیت، نیروي کار و سرشماری

۱۰۳

حساب‌های ملي فصلي از روش‌ توليد به قيمت‌هاي جاري و ثابت- تابستان ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۹/۲۹

نشریه

دفتر حساب‌های اقتصادی

۱۰۴

حساب‌های ملي فصلي از روش‌ هزينه به قيمت‌هاي جاري و ثابت- تابستان ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۹/۲۹

نشریه

دفتر حساب‌های اقتصادی

۱۰۵

شاخص‌ مقدار توليد بخش كشاورزي براي فصل تابستان ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۱۰/۰۲

نشریه

دفتر حساب‌های اقتصادی

۱۰۶

شاخص‌ مقدار توليد بخش معدن براي فصل تابستان ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۱۰/۰۲

نشریه

دفتر حساب‌های اقتصادی

۱۰۷

شاخص‌ مقدار توليد بخش صنعت براي فصل تابستان ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۱۰/۰۲

نشریه

دفتر حساب‌های اقتصادی

۱۰۸

شاخص قيمت توليد كننده بخش هاي خدمات (فصل تابستان ۱۳۹۵)

۱۳۹۵/۱۰/۰۵

چكيده

دفتر شاخص قیمت‌ها

۱۰۹

آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری آذر ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۱۰/۰۷

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۱۱۰

آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی آذر ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۱۰/۱۲

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۱۱۱

گزارش شاخص قيمت توليدكننده انرژي- برق، پاييز ۹۵

۱۳۹۵/۱۰/۲۱

چكيده

دفتر شاخص قیمت‌ها

۱۱۲

تهيه و تدوين سالنامه آماري كشور-فارسي-۱۳۹۴

۱۳۹۵/۱۰/۳۰

نشريه

دفتر محاسبه شاخص برنامه ها و سياست هاي كلان

۱۱۳

جمع آوری اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور تابستان ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۱۱/۰۳

نشریه

صنعت، معدن و زیربنایی

۱۱۴

چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار پاییز ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۱۱/۰۲

چكيده

جمعیت، نیروي کار و سرشماری

۱۱۵

شاخص قیمت تولید کننده ی نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران پاییز ۹۵

۱۳۹۵/۱۱/۰۶

چکیده

دفتر شاخص قیمت‌ها

۱۱۶

آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری دی ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۱۱/۰۷

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۱۱۷

آمارگیری از قیمت تولید کننده محصولات گاوداریهای صنعتی کشور پاییز ۹۵

۱۳۹۵/۱۱/۱۲

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۱۱۸

آمارگیری از قیمت تولید کننده محصولات مرغداری های صنعتی کشور پاییز ۹۵

۱۳۹۵/۱۱/۱۲

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۱۱۹

آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی دی ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۱۱/۱۳

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۱۲۰

شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت پاییز ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۱۱/۱۷

چکیده-نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۱۲۱

شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن پاییز۱۳۹۵

۱۳۹۵/۱۱/۱۷

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۱۲۲

جمع‌آوري اطلاعات قيمت و اجاره مسكن در نقاط شهري كشور نيمه اول ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۱۱/۲۰

نشریه

صنعت، معدن و زیربنایی

۱۲۳

اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران پاییز ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۱۱/۲۵

نشریه

صنعت، معدن و زیربنایی

۱۲۴

تهيه و تدوين نشريه ايران در آيينه آمار فارسي-۱۳۹۴

۱۳۹۵/۱۱/۳۰

نشريه

دفتر محاسبه شاخص برنامه ها و سياست هاي كلان

۱۲۵

آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای روستایی ۱۳۹۴

۱۳۹۵/۱۲/۰۱

نشريه

جمعیت، نیروي کار و سرشماری

۱۲۶

آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری ۱۳۹۴

۱۳۹۵/۱۲/۰۱

نشريه

جمعیت، نیروي کار و سرشماری

۱۲۷

گزارش فصلی تجارت خارجی فصل پاییز ۱۳۹۴

۱۳۹۵/۱۲/۰۲

نشریه

دفتر حساب‌های اقتصادی

۱۲۸

شاخص قیمت تولید کننده ی نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران پاییز ۹۵

۱۳۹۵/۱۲/۰۴

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۱۲۹

آمارگیریی از قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی پاييز ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۱۲/۰۷

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۱۳۰

آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری بهمن ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۱۲/۰۸

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۱۳۱

آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی بهمن ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۱۲/۱۱

نشریه

دفتر شاخص قیمت‌ها

۱۳۲

نشریه نتایج طرح آمارگیری نیروی کار پاییز ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۱۲/۱۵

نشريه

جمعیت، نیروي کار و سرشماری

۱۳۳

آمارگیری از معادن درحال بهره برداری کشور ۱۳۹۴

۱۳۹۵/۱۲/۲۱

چکیده

صنعت، معدن و زیربنایی

۱۳۴

آمارگيري از گاوداري‌هاي صنعتي كشور

۱۳۹۵/۱۲/۲۵

چكيده

كشاورزي

۱۳۵

آمارگيري از مرغداري‌هاي پرورش مرغ مادر

۱۳۹۵/۱۲/۲۵

چكيده

كشاورزي

۱۳۶

آمارگيري از مؤسسات جوجه‌كشي

۱۳۹۵/۱۲/۲۵

چكيده

كشاورزي

۱۳۷

طرح آمارگيري باغداري

۱۳۹۵/۱۲/۲۵

چكيده

كشاورزي

۱۳۸

حساب‌های ملي فصلي از روش‌ توليد به قيمت‌هاي جاري و ثابت- پاييز ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۱۲/۲۸

نشریه

دفتر حساب‌های اقتصادی

۱۳۹

حساب‌های ملي فصلي از روش‌ هزينه به قيمت‌هاي جاري و ثابت- پاييز ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۱۲/۲۸

نشریه

دفتر حساب‌های اقتصادی

۱۴۰

شاخص‌ مقدار توليد بخش كشاورزي براي فصل پاييز ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۱۲/۲۸

نشریه

دفتر حساب‌های اقتصادی

۱۴۱

شاخص‌ مقدار توليد بخش معدن براي فصل پاييز ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۱۲/۲۸

نشریه

دفتر حساب‌های اقتصادی

۱۴۲

شاخص‌ مقدار توليد بخش صنعت براي فصل پاييز ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۱۲/۲۸

نشریه

دفتر حساب‌های اقتصادی