09 آبان 1399
En | 
شاخص‌های رصد برنامه ششم توسعه        شاخص‌های اهداف توسعه قانون برنامه پنجم توسعه        شاخص های ماده ۶۸ قانون برنامه پنجم توسعه
                 

شاخص‌های رصد برنامه ششم توسعه کشور

     

شاخص‌های اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (۹۵ - ۱۳۹۰)

     

شاخص‌های ماده ۶۸ قانون برنامه پنجم توسعه

(۹۳ - ۱۳۸۹)

                 
شاخص‌های كنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه        شاخص‌های اهداف توسعه هزاره جمهوری اسلامی ایران         
                 

شاخص‌های كنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه

(۹۳ - ۱۳۸۰)

     

شاخص‌های اهداف توسعه هزاره

(۹۳ - ۱۳۸۴)

     

 

طراحی سایت