16 تیر 1401
En | 
وظایف و اختیارات کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار

(بند2-3-5 نظام آماری کشور و همچنین ماده 12آیین نامه اجرایی دبیرخانه شورای عالی آمار)

• تدوین الگوها و دستورالعملهای انجام کار برای کمیته‌های  آمار بخشی
• تعیین الویت‌های تولید آمار در نظام آماری کشور برای ارائه به شورای‌عالی آمار
• بررسی برنامه‌ها، طرحها و پیشنهادهای تأیید شده توسط کمیته‌های آمار بخشی و مرکز آمار ایران برای ارائه به شورای‌عالی آمار
• بررسی برنامه‌ها، طرحها و پیشنهاد‌های ارجاع شده از سوی شورای‌عالی آمار به منظور رفع کمبودها و نواقص آن
• تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های آماری کشور و ارائه به شورای‌عالی آمار جهت تصویب
• ارائه طرحها و پیشنهادها در زمینه رفع مشکلات اجرایی فعالیت‌های آماری ‌دستگاه‌های اجرایی به شورای‌عالی آمار جهت تصمیم‌گیری
• بررسی و اظهار نظر در مورد برنامه های کوتاه مدت و میان مدت نظام آماری کشور
• بررسی و اظهارنظر در مورد نظام جامع آموزش کارکنان ارکان نظام آماری کشور
• بررسی و اظهارنظر در مورد برنامه آماری کشور مطابق با سیاست های کلی اتخاذ شده و اولویت های آماری تعیین شده توسط شورای عالی آمار
پیشنهادها و تصمیمات کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار توسط دبیرخانه شورای مزبور برای تصویب به شورای عالی آمار ارسال خواهد شد و بعد از تصویب شورای مزبور برای کلیه دستگاه های اجرایی کشور لازم الاجرا خواهد بود(ماده 13 آیین نامه اجرایی دبیرخانه شورای عالی آمار)
طراحی سایت