20 آذر 1402
En | 

وظایف و اختيارات کميسيون تخصصی شورای عالی آمار

وظایف واختیارات کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار(براساس ماده 12 آیین نامه اجرایی شورای عالی آمار مصوب جلسات 1382/3/17و1396/7/3 شورای عالی آمار)

1 . بررسی و اظهار نظر در مورد برنامه های کوتاه مدت و ميان مدت نظام آماری کشور
2. بررسی و اظهار نظر در مورد نظام جامع آموزش کارکنان ارکان نظام آماری کشور
3. بررسی و اظهارنظر در مورد اولویت های توليد آمار در نظام آماری کشور
4 .بررسی و اظهارنظر در مورد برنامة آماری کشور مطابق با سياست های کلی اتخاذ شده و اولویت های آماری تعيين شده توسط شورای عالی آمار
5 .تدوین الگوها و دستورالعمل های انجام کاربرای کميته های آمار بخشی
6 .بررسی برنامه ها،طرح ها و پيشنهادهای تأیيدشده توسط کميته های آماربخشی و مرکزآمارایران برای ارائه به شورای عالی آمار
7 .بررسی برنامه ها، طرح ها و پيشنهادهای ارجاع شده از سوی شورای عالی آماربه منظور رفع کمبودها و نواقص آن
8 .تنظيم آیين نامه های اجرایی به منظور ایجاد هماهنگی در فعاليت های آماری کشور و ارائه آن به شورای عالی آمار
9 .ارائه طرح ها و پيشنهادها در زمينه رفع مشکالت اجرایی فعاليت های آماری دستگاه های اجرایی به شورای عالی آمار
10 .سایر امور محوله از سوی شورای عالی آمار