16 تیر 1401
En | 

(ماده 11 بند ج قانون مرکزآمار ایران )

  • تعیین سیاست کلی برنامه‌های آماری کشور و نحوه توزیع فعالیت‌های آماری بین سازمان‌های مسئوول.
  • تعیین اولویت‌های آماری کشور.
  • تعیین سیاست جامع در زمینه هماهنگی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی درمورد استفاده ازماشینهای حسابگر.
  • اظهارنظر درمورد تامین اعتبار اجرای طرحها وفعالیت‌های آماری وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ووابسته به دولت وشرکتهای دولتی که از محل اعتبارات عمرانی کشور هزینه آن پرداخت می‌شود.
  • اظهارنظر نسبت به ‌آیین‌نامه‌ها ولوایحی که درزمینه آمار تهیه می‌شود.
  • اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که ‌دستگاه‌های اجرائی در زمینه اجرای آمارگیریها با آن مواجه می‌شوند و درشورا مطرح می‌نمایند.
طراحی سایت