20 آذر 1402
En | 

شرح وظايف شوراي عالي آمار

ماده 11 بند ج قانون مرکزآمار ایران 

 تعیین سیاست کلی برنامه‌های آماری کشور و نحوه توزیع فعالیت‌های آماری بین سازمان‌های مسئول.

 تعیین اولویت‌های آماری کشور.

 تعیین سیاست جامع در زمینه هماهنگی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی درمورد استفاده ازماشین های حسابگر. 

 اظهارنظر درمورد تامین اعتبار اجرای طرحها وفعالیت‌های آماری وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت وشرکتهای دولتی که از محل اعتبارات عمرانی کشور هزینه آن پرداخت می‌شود.

 اظهارنظر نسبت به ‌آیین‌نامه‌ها ولوایحی که درزمینه آمار تهیه می‌شود.

اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که ‌دستگاه‌های اجرائی در زمینه اجرای آمارگیریها با آن مواجه می‌شوند و درشورا مطرح می‌نمایند.