20 آذر 1402
En | 

اعضاء شوراي عالي آمار

طبق  ماده ١٠ بند"ج" شوراي عالي آمار و وظايف آن "قانون مركز آمار ايران"، شوراي عالي آمار به رياست رئيس سازمان برنامه و بودجه مركب از مقامات زير تشكيل مي‌شود:

•معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي با معرفي وزير امور اقتصادي و دارايي.

•معاون وزارت كشور با معرفي وزير كشور
•معاون وزارت كشاورزي و منابع طبيعي با معرفي وزير كشاورزي و منابع طبيعي.
•معاون وزارت تعاون و امور روستاها با معرفي وزير تعاون و امور روستاها.
•معاون وزارت كار و امور اجتماعي با معرفي وزير كار و امور اجتماعي.
•معان وزارت صنايع و معادن با معرفي وزير صنايع و معادن.
•معاون وزارت بازرگاني با معرفي وزير بازرگاني
•معاون وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با معرفي وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي.
•قائم مقام رئيس كل بانك مركزي ايران.
•معاون سازمان امور اداري و استخدامي كشور با معرفي دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور.


نكته : نظر به اينكه در دولت دهم  برخي از دستگاههاي اجرايي و وزارتخانه‌ها ادغام شدند، بنابراين : " ,وزارت كشاورزي و منابع طبيعي‌ و وزارت جهاد سازندگي " به "وزارت جهاد كشاورزي" ، "وزارت تعاون و امور روستاها و وزارت كار و رفاه اجتماعي" به  "وزارت تعاون، رفاه و تامين اجتماعي"، "وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني" به "وزارت صنعت،معدن و تجارت ادغام شده است .

اعضای شورای عالی آمار:

1- آقای دکتر منظور:رییس سازمان برنامه وبودجه کشور(رییس شورای عالی آمار)

2- آقای دکتر ابوحمزه:رییس مرکز آمارایران(دبیر شورای عالی آمار)

3- آقای دکتر روحانی:معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی ودارایی

4- آقای دکترراسخی:معاون توسعه مدیریت ومنابع وزارت کشور

5- آقای دکتر علایی مقدم:معاون برنامه ریزی واقتصادی وزارت جهادکشاورزی

6- آقای دکتر عسگریان:معاون رفاه وامور اقتصادی وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی

7-آقای فولادگر:معاون هماهنگی ومحیط کسب وکاروزارت صنعت ومعدن وتجارت

8- آقای دکتر مظهری:رییس مرکز مدیریت آماروفناوری اطلاعات وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی

9- آقای دکتر ابوالحسنی هستیانی:قائم مقام بانک مرکزی

10- آقای دکتر عطاردی:معاون حکمرانی الکترونیک وهوشمندسازی نظام اداری سازمان اداری واستخدامی کشور