16 تیر 1401
En | 

طبق  ماده ١٠ بند"ج" شوراي عالي آمار و وظايف آن "قانون مركز آمار ايران"، شوراي عالي آمار به رياست رئيس سازمان برنامه و بودجه مركب از مقامات زير تشكيل مي‌شود:


•معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي با معرفي وزير امور اقتصادي و دارايي.

•معاون وزارت كشور با معرفي وزير كشور
•معاون وزارت كشاورزي و منابع طبيعي با معرفي وزير كشاورزي و منابع طبيعي.
•معاون وزارت تعاون و امور روستاها با معرفي وزير تعاون و امور روستاها.
•معاون وزارت كار و امور اجتماعي با معرفي وزير كار و امور اجتماعي.
•معان وزارت صنايع و معادن با معرفي وزير صنايع و معادن.
•معاون وزارت بازرگاني با معرفي وزير بازرگاني
•معاون وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با معرفي وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي.
•قائم مقام رئيس كل بانك مركزي ايران.
•معاون سازمان امور اداري و استخدامي كشور با معرفي دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
 

نكته : نظر به اينكه در دولت دهم  برخي از دستگاههاي اجرايي و وزارتخانه ادغام شدند بنابراين : " كشاورزي و منابع طبيعي‌و جهاد سازندگي " به "وزارت جهاد كشاورزي" ، "تعاون و امور روستاها و كار و رفاه اجتماعي" به  "وزارت تعاون، رفاه و تامين اجتماعي"، "صنايع و معادن و بازرگاني" به "وزارت صنعت،معدن و تجارت ادغام شده است .

طراحی سایت