20 آذر 1402
En | 

اعضای ثابت كميسيون‌ تخصصی شورای عالی آمار‌

اعضای ثابت کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار(براساس ماده (8)مصوبات جلسات 1382/3/17و1396/7/3شورای عالی آماروبند (3)ماده (5)مصوبات جلسه 1379/12/22و1381/8/4 شورای عالی آمار)

1-یکی ازمعاونان مركز آمار ايران به انتخاب دبير شوراي عالي آمار (رئيس كميسيون)

2- مديركل دفتر استاندارها، نظارت وارزیابی طرحهای آماری مركز آمار ايران (دبيـركميسيون)
3- مديركل دفتر امورعمومي،قضايي،دفاعی وامنیتی سازمان برنامه و بودجه كشور (عضو كميسيون)
4- مديركل دفتر مطالعات آينده پژوهي، مدلسازي و مديريت اطلاعات اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي(عضو كميسيون)
5- رييس مركز توسعه دولت الكترونيك فناوري اطلاعات و آمار وزارت كشور (عضو كميسيون)
6- مدیرکل دفترفناوري اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد كشاورزي (عضو كميسيون)
7- رييس مركز آمار و اطلاعات راهبردي  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي(عضو كميسيون)
8- مديركل دفتر آمار و فراوري داده ها وزارت صنعت، معدن و تجارت(عضو كميسيون)
9- رییس مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي(عضو كميسيون)

10- مدیرکل دفتر فناوري اطلاعات و امنیت مجازی وآمار  وزارت نيرو (عضو كميسيون-مصوب جلسه 56 شورای عالی آمار)
11- مديركل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (عضوكميسيون)

12-معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور(عضو كميسيون)

13-مديركل دفتر آمار و پايش برنامه هاي وزارت راه و شهرسازي (عضو كميسيون-مصوب جلسه 56 شورای عالی آمار)

14- رییس مرکزبرنامه ریزی منابع انسانی  وامور اداری وزارت آموزش و پرورش(عضو كميسيون- مصوب جلسه 56 شورای عالی آمار)

15-مديركل دفتر بررسي هاي اقتصادي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات(عضو كميسيون-مصوب جلسه 56 شورای عالی آمار)

16-معاون فناوري اطلاعات و آمار جمعيتي سازمان ثبت احوال كشور(عضو كميسيون-مصوب جلسه 56 شورای عالی آمار)

17-معاون برنامه ریزی راهبردی وتوسعه فناوري اطلاعات  شركت ملی پست جمهوري اسلامي ايران(عضو كميسيون- مصوب جلسه 56 شورای عالی آمار)

18-معاون آمار واطلاعات نظام اداری سازمان اداری واستخدامی کشور(عضو کمیسیون)

19-دو نفر از اعضای هيات علمي دانشگاه هابه پیشنهاددبیرشورای عالی آماروتایید رییس شورای عالی آمار(عضو كميسيون-مصوب جلسه 56 شورای عالی آمار)
20- دو نفر صاحب‌نظر از سازمانهاي غيردولتي(NGO) به انتخاب‌ انجمنهاي صنفي، تخصصي، تحقيقاتي و آموزشي آمار(عضوكميسيون)

اعضای کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار

1- - :معاون طرح های آماری و آمارهای ثبتی (رییس کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار)

2-  آقای فاضلی:مدیرکل دفتراستانداردها،نظارت وارزیابی طرحهای آماری(دبیرکمیسیون تخصصی شورای عالی آمار)

3- آقای ملكوتي خواه:رییس امور عمومی، قضایی، دفاعي و امنيتي سازمان برنامه و بودجه کشور

4-  اقاي دكتر صیامي: مديركل دفتر آينده پژوهي، مدلسازي و مديريت اطلاعات اقتصادي، وزارت امور اقتصادی و دارایی

5-  آقای دكتر شجاعان: رييس مركزفناوري اطلاعات،امنیت وهوشمندسازی وزارت کشور

6- خانم مهندس اشرف جهانی:سرپرست مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات، وزارت جهاد کشاورزی

7-  آقای محمدی: رییس مركز برنامه ريزي و اطلاعات راهبردی، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

8- آقای گرشاسبی:مديركل دفتر برنامه ریزی وپایش وزارت صنعت ومعدن وتجارت

9-  آقاي دکتر مظهری: رئيس  مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

10- خانم مهندس دهستانی: مدیرکل دفتر فناوري اطلاعات، امنيت فضای مجازي وزارت نيرو

11-  آقای چلويان:مديرکل آمارهای اقتصادی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

12-  آقاي سلیمانی زاده:مشاورمعاون حکمرانی الکترونیک وهوشمندسازی نظام اداری وامنیت فضای مجازی سازمان اداري و استخدامي كشور

13-  آقاي دكتر قربانی:مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات و پايش برنامه هاي وزارت راه و شهرسازي

14- آقای خالقی:رییس مرکزبرنامه ریزی منابع انسانی واموراداری وزارت آموزش و پرورش

15-آقاي دكتر حاتميان:مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی  وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

16- آقاي مهندس خاکباز:معاون فناوري اطلاعات و آمار جمعيتي سازمان ثبت احوال كشور

17-  آقاي دکتر جلالی منش:مدیرکل مرکز برنامه ریزی راهبردی،بودجه وتحقیق وتوسعه شركت ملی پست جمهوري اسلامي ايران

18-  آقای دكتر محمدزاده: نماینده انجمن آمار ایران

19-  آقاي دكتر ترابي:عضو  هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي

20-  آقاي دكتر بانويي:عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي