20 آذر 1402
En | 

ارتباط با دفاتر موضوعی مرکز آمار ایران

دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار

کمیته آمارهای بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی

کمیته آمارهای تعاون،کارواموراجتماعی

کمیته آمارهای جمعیت

کمیته آمارهای عمران شهری وروستایی وانتظامی

کمیته آمارهای آموزش و پرورش

کمیته آمارهای حوزه زنان وخانواده

دفتر حساب‌های اقتصادی

کمیته آمارهای پولی وبانکی

کمیته آمارهای مالی

دفتر آمارهای انرژی، صنعت و زیربنایی

کمیته آمارهای آب وبرق

کمیته آمارهای انرژی اتمی

کمیته آمارهای صنایع وبازرگانی 

کمیته آمارهای حمل و نقل

کمیته آمارهای محیط زیست 

کمیته آمارهای نفت و گاز

کمیته آمارهای ارتباطات

کمیته آمارواطلاعات شهرداری های کلان شهرهای کشور

کمیته آمارهای دفاعی

دفتر آمارهای فرهنگی، اجتماعی و بازرگانی

کمیته آمارهای بخش خصوصی

کمیته آمارهای امداد امام خمینی(ره)

کمیته آمارهای بنیاد شهید

کمیته آمارهای ورزش وجوانان

کمیته آمارهای علوم،تحقیقات وفناوری

کمیته آمارهای فرهنگ وهنر

کمیته آمارهای قضایی

کمیته آمارهای میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری

 

 

دفتر کشاورزی

کمیته آمارهای کشاورزی

کمیته آمار و اطلاعات مناطق روستایی کشور

دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری‌های بین الملل

کمیته آمارهای صدا و سیما

کمیته آمارهای امور خارجه

اداره کل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

کمیته آمارهای نظام اداری

دفتر محاسبه شاخص برنامه ها وسیاستهای کلان

کمیته آمارهای حقوقی

دفتر برنامه ریزی،مدیریت عملکرد واموراستانها

کمیته آمارهای برنامه وبودجه