27 مرداد 1398
En | 

هزینه و درآمد خانوارهای کل کشور:

 دراین بخش اطلاعاتی شامل میزان توزیع درآمد خانوارهای شهری، روستایی و کل کشور، به تفکیک استانی ارائه شده و جداول اطلاعاتی موضوعات مذکور قابل دسترسی است. همچنین اطلاعات ضریب جینی نیز در این بخش ارائه می شود. با ذکر این نکته که ضریب جینی يكي از شاخص هاي سنجش نابرابري درامدجامعه است و عددي است بين صفر و يك كه در آن صفر به معني توزيع كاملا برابر درامديا ثروت و يك به معناي نابرابري مطلق در توزيع درآمدی است.

نشریات موجود در این بخش  در دوره های زمانی متفاوت  منتشر شده و دراختیار کاربران قرار میگیرد.


براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.

 

 داده های خام طرح هزینه و درامدسال‌های 1396-1390

1396    
1395     
1394     
1393     
1392     
1391     
1390     

 داده های خام طرح هزینه و درامد سال های 1389-1380

1389    
1388     
1387     
1386     
1385     
1384     
1383     
1382     
1381      
1380 


  داده های خام طرح هزینه و درامد سال های 1379-1370

1379     
1378      
1377      
1376      
1375      
1374      
1373     
1372     
1371      
1370     

داده های خام طرح هزینه و درامد سال های 1369-1363

1369     
1368    
1367      
1366      
1365      
1364      
1363      
طراحی سایت