20 آذر 1402
En | 
جمعیت:

آمارهای ارائه شده دراین قسمت شامل اطلاعات آماری درمورد جمعیت مانند: گروه های سنی جمعیتی درکشور ، ویژگیهای سواد و شغل در جمعیت کشور، جمعیت برحسب دین، تابعیت و.... می‌باشد.

 در خرداد ماه‌ سال 1318، اولين‌ قانون‌ سرشمـاري‌ به‌ تصويب‌ مـجـلس شـوراي‌ مـلي‌ رسيـد. در اجـراي‌ ايـن‌ قانون‌، سـرشماري جمعيت‌ از دهم‌ اسفند ماه‌ همان‌ سال در شهر تهران‌ و در سالهاي‌ 1319 و 1320 در 33 شهر كشور به‌ تدريج‌ به‌ اجرا درآمد، ولي‌ ادامه‌ آن‌ به‌ علت‌ وقايع‌ شهريور1320 به تعويق افتاد. در اسفند ماه‌ 1331، سازمان‌ همكاري‌ آمار عمومي‌ تشكيل‌ شد و در فروردين سال1332 قانون‌ آمار و سرشماري‌ به‌ تصويب‌ رسيد و‌ در سال‌ 1335، اولين‌ سرشماري‌ عمومي‌ جمعيت‌ را در كل كشور به‌ اجرا در آمد. با تأسيس‌ ادارهكل‌ آمار عمومي‌ و اجراي‌ سرشماري‌ عمومي‌ كشور در سال 1335، فعاليتهاي‌ آماري‌ وارد مرحله‌ جديدي‌ شد و همه‌ساله‌ طرح‌هاي ‌گوناگون‌ آماري‌ در زمينه‌هاي‌ مختلف‌‌ اجتماعي‌- اقتصادي‌ به‌ مرحله‌ اجرا درآمد. اين‌ مركز به‌ عنوان‌ اولين‌ اقدام‌، سرشماري‌ عمومي‌ نفوس‌ و مسكن‌ را طبق ‌قانون‌ در آبان ‌ماه ‌سال ‌1345به ‌مرحله ‌اجرا درآورد. با تصويب قانون جديد مركز آمار ايران‌ و اعمال‌ تجـديـد نظر در ساختار سازمـاني‌ آن‌، ايـن‌ مـركـز در آبـان سـال‌ 1355 دوميـن‌ سرشماري‌ عمومي‌ نفوس‌ و مسكن‌ كشـور را به‌ انجام ‌رسانيد.

   در سال‌ 1365، اوليـن‌ سـرشمـاري‌ عمومي‌ نفوس‌ و مسكـن‌ در نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ مرحله اجرا درآمد كه‌ نتايج‌ آن‌، اطلاعات‌ و آمارهاي‌ لازم‌ را براي‌ انجام‌ برنامه‌ريزيهاي‌ توسعه‌ اجتماعي‌ ـ اقتصادي‌ كشور فراهم آورد.

   افزايش‌ غير قابل‌ انتظار جمعيت‌ كشور طي‌ سالهاي‌  1355 لغايت‌ 1365 كه‌ آگاهي‌ از روند تغييرات‌ جمعيت‌ پس‌ از سال‌ 1355 را مورد تأكيد قرار مي‌داد و نيز وجود جابه‌جاييهاي‌ عمده‌ جمعيت‌، ناشي‌ از جنگ‌ تحميلي‌ كه‌ چارچوبهاي‌ آماري‌ حاصل‌ از سرشماري‌ عمومي‌ نفوس‌ و مسكن‌ سال‌ 1365 را دستخوش‌ دگرگونيهاي‌ بزرگ‌ و غير‌‌قابل‌ اغماض‌ كرده‌ بود، سيستم‌ برنامه‌ريزي‌ كشور و به‌ تبع‌ آن‌، مركز آمار ايران‌ را بر آن‌ داشت‌ كه‌ در زماني‌ كوتاهتر از فاصله‌ متداولدهساله‌، به‌انجام‌ يك‌ تمامشماري‌ از جمعيت‌ كشور تحت‌ عنوان‌ « طرح‌ آمارگيري‌ جاري‌ جمعيت‌  سال‌ 1370» اقدام‌ كند و براي‌ اولين‌ بار در كشور، سرشماري‌ جمعيت‌ را با يك‌ آمارگيري‌ نمونه‌اي‌ همراه‌ سازد‌.از آن تاریخ تاکنون سرشماری نفوس و مسکن به صورت کامل درسالهای 1375، (پنجمين سرشماري‌ )،‌ سال 1385،( ششمين سرشماري) ، سال 1390( هفتمين سرشماري) و باتوجه به مصوبه دولت با تاکید بر انجام سرشماری درسری زمانی 5 ساله،  در آبان 1395 (هشتمین سرشماری) در سراسر كشور به اجرا در آمد.

 براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.

  میزان باروری کل کشور به تفکیک ایران و ایرانی: 1400 - 1396

  میزان باروری به تفکیک ایران و ایرانی و استان: 1400 - 1396

  برآورد باروری کل در دوره‌های سه‌ساله بر حسب استان و شهرستان، بر اساس نتایج سرشماری 1390

  پیش بینی جمعیت و خانوار به تفکیک مناطق شهری و روستایی، استان و شهرستان - سال 1400

  پيش‌بينی جمعيت و متوسط رشد سالانه كل كشور در دوره‌های پنج ساله از سال 1396 تا 1430 با شش سناريو فروض باروری (جديد)

  پيش‌بينی جمعيت به تفكيک استان، مناطق شهری و روستايی و بر حسب جنس از سال 1396 تا 1415 (جديد)

  پيش‌بينی خانوار به تفكيک استان، مناطق شهری و روستايی از سال 1396 تا 1405 (جديد)

  برآورد جمعيت كشور به تفكيك مناطق شهری و روستايی و برحسب جنس و استان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵

  برآورد جمعیت کشور به تفکیک استان و مناطق شهری و روستایی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵

  برآورد خانوار کشور به تفکیک استان و مناطق شهری و روستایی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵

  برآورد جمعیت کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی و جنس از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵

  برآورد تعداد جمعیت كل کشور از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵