30 فروردین 1400
En | 

شاخص‌های کلیدی

Linkجمعیت   1395 79926270 نفر
Linkنرخ رشد جمعیت   1390-95 1/24 درصد
Linkنرخ رشد اقتصادی سال پایه 1390 نه‌ماهه اول 1399 1/2 - درصد
Linkنرخ رشد اقتصادی (بدون نفت) سال پایه 1390 نه‌ماهه اول 1399 1/0 - درصد
Linkبعد خانوار   1395 3/3 -
Linkمیزان شهرنشینی   1395 74 درصد
Linkضریب جینینمودار داینامیک   1398 0/3992 -
Linkضریب نفوذ اینترنت جمعیت 6 ساله و بیشتر 1396 64/0 درصد
Linkنرخ مشارکت اقتصادینمودار داینامیک جمعیت 15 ساله و بیشتر زمستان 1399 40/9 درصد
Linkنرخ بیکارینمودار داینامیک جمعیت 15 ساله و بیشتر زمستان 1399 9/7 درصد
Linkنرخ باسوادی جمعیت 6 ساله و بیشتر 1395 87/6 درصد
Linkنرخ تورمنمودار داینامیک سال پایه 1395 اسفند 1399 36/4 درصد
Linkامید زندگی در بدو تولد مردان 1390 72/1 سال
Linkامید زندگی در بدو تولد زنان 1390 74/6 سال
طراحی سایت