02 فروردین 1398
En | 

راهنمای ساعت جمعیتی

 محاسبه جمعیت کشور بر اساس رابطه رشد به صورت زیر انجام می­‎گیرد:


رابطه رشد عبارت است از:  Pn=P0(1+r)n

که در آن Pn پیش‌بینی جمعیت میانه سال 1400 و P0 جمعیت سرشماری سال 1395 و r رشد جمعیت سالانه کشور است که حدوداً برابر با 0.01180 می­‌باشد.

ساعت جمعیتی فوق الذکر، در هر لحظه جمعیت کشور را بر اساس اطلاعات مذکور براورد و نمایش می­‌دهد و پس از انجام هر سرشماری نرخ رشد پیش‌بینی و مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد.

طراحی سایت