دات نت نیوک
01 مرداد 1397
En | 
زمان انتشار: 26 اردیبهشت 1397
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 26 اردیبهشت,1397
بازدید: 171
متوسط قيمت محصولات و هزينة خدمات کشاورزي زمستان 1396 منتشر شد
متوسط قيمت محصولات و هزينة خدمات کشاورزي زمستان 1396 منتشر شد

در بخش سبزيجات در سه ماهه چهارم سال 1396، متوسط قيمت گوجه فرنگی 6650 و قيمت پیاز 9353 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 22.8 و 35.9 درصد افزايش داشته و متوسط قيمت اسفناج 6858 ريال بوده كه  معادل 2.1 درصد كاهش نشان مي دهد. و نيز متوسط قيمت بادمجان 6763 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 20.7 درصد كاهش يافته است.

در بخش غلات در سه ماهه چهارم سال 1396، متوسط قيمت ذرت دانه اي 18057 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 1.0 درصد كاهش داشته است.

 در بخش محصولات لیفی در سه ماهه چهارم سال 1396، متوسط قيمت پنبه 29856 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 2.9 درصد كاهش داشته است.

 در بخش محصولات جاليزي در سه ماهه چهارم سال 1396، متوسط قيمت خيار 9901 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 10.5 درصد کاهش نشان مي دهد.

 در بخش سبزيجات در سه ماهه چهارم سال 1396، متوسط قيمت گوجه فرنگی 6650 و قيمت پیاز 9353 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 22.8 و 35.9 درصد افزايش داشته و متوسط قيمت اسفناج 6858 ريال بوده كه  معادل 2.1 درصد كاهش نشان مي دهد. و نيز متوسط قيمت بادمجان 6763 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 20.7 درصد كاهش يافته است.

 در بخش محصولات علوفه‌اي در سه ماهه چهارم سال 1396، متوسط قيمت يونجه 6697 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 8.1 درصد كاهش داشته است.

 در بخش مرکبات در سه ماهه چهارم سال 1396، متوسط قيمت پرتقال 11424 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 94.9 درصد افزايش داشته است، و متوسط قيمت نارنج 18358 ريال بوده كه معادل 125.7 درصد افزايش نشان مي دهد.

 در بخش دامداري سنتي در سه ماهه چهارم سال 1396، متوسط قيمت يك كيلوگرم گوسفند و برة زنده 166554 ریال و يك كيلوگرم گاو پرواري زنده 142082 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 17.8 و 13.3 درصد افزايش داشته است.

 در بخش فراورده‌هاي دامي سنتي در سه ماهه چهارم سال 1396، متوسط قيمت يك كيلوگرم شير گوسفند 42444 ريال بوده كه معادل 1.8 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزايش داشته و متوسط قيمت يك كيلوگرم شير گاو 12157 ريال بوده كه معادل 6.1 درصد افزايش داشته است.

 در بخش هزينه خدمات ماشيني در سه ماهه چهارم سال 1396، هزينه شخم زمين زراعي آبي 2483485 ریال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 71.7 درصد افزايش و هزينة شخم زمين زراعي ديم 967652 ريال بوده كه معادل 9.7 درصد افزايش يافته است. بعلاوه، هزينه دیسک زمين زراعي آبي 678515 ریال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 34.6 درصد كاهش و هزينة دیسک زمين زراعي ديم 442690 ريال بوده كه معادل 2.9 درصد افزايش داشته است.  

 در بخش دستمزد نيروي كار در سه ماهه چهارم سال 1396، هزينه كارگر ميوه چين مرد 454485 ريال و هزينه كارگر ميوه چين زن 380578 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتيب 0.02 و 0.15 درصد كاهش داشته است. همچنين، هزينه كارگر تنك كار مرد 616578 ريال و  هزينه كارگر تنك كار زن 350439 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 35.3 و 31.2 درصد افزايش نشان مي دهد.

براي مشاهده جزئيات و جداول خبر به فايل پيوست مراجعه كنيد.

  

تصاویر
  • متوسط قيمت محصولات و هزينة خدمات کشاورزي زمستان 1396 منتشر شد
فایلهای پیوست
طراحی سایت