دات نت نیوک
31 اردیبهشت 1397
En | 
شنبه 21 بهمن 1396
تعداد بازدید: 143
انتشار نسخه الکترونیگی گزارش شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فصل پاییز 1396  (بر مبناي سال پايه 1390)
انتشار نسخه الکترونیگی گزارش شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فصل پاییز 1396 (بر مبناي سال پايه 1390)

شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فصل پاییز سال 1396 به عدد 113.02 رسيد كه نسبت به شاخص فصل قبل (131.66)، 14.16 درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (128.31)، 11.92 درصد کاهش داشته است. 

شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فصل پاییز سال 1396 به عدد 113.02 رسيد كه نسبت به شاخص فصل قبل (131.66)، 14.16 درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (128.31)، 11.92 درصد کاهش داشته است. درصد تغييرات میانگین شاخص كل بخش برق در چهار فصل منتهي به فصل پاییز سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، 3.43 درصد كاهش داشته كه نسبت به همين اطلاع در فصل تابستان سال 1396 (2.52- درصد)، کاهش داشته است.
شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات اوج بار در فصل پاییز سال 1396 به عدد 107.39 رسيد كه نسبت به شاخص فصل قبل (127.89)، 16.03 درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (118.04)، 9.02 درصد کاهش داشته است. درصد تغييرات میانگین شاخص كل بخش برق در چهار فصل منتهي به فصل پاییز سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، 3.30 درصد كاهش داشته كه نسبت به همين اطلاع در فصل تابستان سال 1396 (3.14- درصد)، کاهش داشته است.
شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات ميان‌بار در فصل پاییز سال 1396 به عدد 108.11 رسيد كه نسبت به شاخص فصل قبل (130.53)، 17.17 درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (121.46)، 10.99 درصد کاهش داشته است. درصد تغييرات میانگین شاخص كل بخش برق در چهار فصل منتهي به فصل پاییز سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، 2.50 درصد كاهش داشته كه نسبت به همين اطلاع در فصل تابستان سال 1396 (1.85- درصد)، کاهش داشته است.
شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات كم‌بار در فصل پاییز سال 1396 به عدد 130.24 رسيد كه نسبت به شاخص فصل قبل (137.90)، 5.55 درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (154.55)، 15.73 درصد کاهش داشته است. درصد تغييرات میانگین شاخص كل بخش برق در چهار فصل منتهي به فصل پاییز سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، 5.54 درصد کاهش داشته كه نسبت به همين اطلاع در فصل تابستان سال 1396 (3.47- درصد)، کاهش داشته است.

اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیگی گزارش شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فصل پاییز 1396  (بر مبناي سال پايه 1390)
فایلهای پیوست
طراحی سایت