دات نت نیوک
01 تیر 1397
En | 
دوشنبه 23 مرداد 1396
تعداد بازدید: 678
نسخه الکترونیکی نشریه نتایج آمارگیری نیروی کار بهار1396
نسخه الکترونیکی نشریه نتایج آمارگیری نیروی کار بهار1396

هدف کلی از اجرای این طرح، شناخت ساختار و وضعیت جاری نیروی کار و تغییرات آن است. این هدف از طریق «براورد فصلی و سالانه‌ی شاخص‌های نیروی کار»، «براورد تعداد سالانه در سطح کل کشور و استان‌ها »، « براورد تغییرات فصلی و سالانه‌ی شاخص‌های نیروی کار در سطح کل کشور» و «براورد تغییرات سالانه‌ی شاخص‌های نیروی کار در سطح استان‌ها » تأمین می‌شود.

براساس نتایج به‌دست آمده، در فصل بهار، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیش‌تر در کل کشور 40.6 درصد بوده است. این شاخص در بین مردان 64.5 درصد و در بین زنان 16.4 درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج نشان می‌دهد، درصد جمعیت فعال 10 ساله و بیش‌تر در نقاط روستایی بیش‌تر از نقاط شهری است، به‌‌طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی43.0درصد و در نقاط شهری 39.8 درصد بوده است.اطلاعات بیشتر ازطریق فایل پیوست قابل دستیابی است.
تصاویر
  • نسخه الکترونیکی نشریه نتایج آمارگیری نیروی کار بهار1396
فایلهای پیوست
طراحی سایت