دات نت نیوک
30 خرداد 1397
En | 
دوشنبه 22 خرداد 1396
تعداد بازدید: 670
نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی نیمه دوم1395

این نشریه به ارائه ومقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی در گروه های مختلف رانندگان ماشین آلات حمل ونقل،متوسط ساعتی دستمزد نیروی انسانی در کارهای بنایی و...می پردازد 


این نشریه به ارائه ومقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی در گروه رانندگان ماشین آلات حمل ونقل در این دوره بادوره فبل،بیش ترین وکمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی ،متوسط دستمزد نیروی انسانی در گروه رانندگان ماشین های سنگین دراین دوره بادوره ی قبل ،مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم1395 بادوره مشابه سال قبل ،مقایسه متوسط دستمزد ساعتی نیروی انسانی در گروه کارهای بنایی وابنیه ساختمان و... پرداخته شده است.اطلاعات نشریه فوق از طریق  فایل پیوست قابل دستیابی است.
فایلهای پیوست
طراحی سایت