دات نت نیوک
30 خرداد 1397
En | 
چهارشنبه 17 خرداد 1396
تعداد بازدید: 454
گزارش شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در سال‌ها  1395-1390 منتشر شد(بر مبناي سال پايه 1390 )
گزارش شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در سال‌ها 1395-1390 منتشر شد(بر مبناي سال پايه 1390 )


شاخص كل قيمت توليدكننده بخش برق بر مبناي سال پايه 1390، در سال‌هاي 1391 تا 1395 به ترتيب برابر با 104.63، 119.03، 146.27، 137.28، 131.10 مي‌باشد كه نسبت به سال قبل (نرخ تورم سالانه) در سال‌هاي 1391 تا 1393 به ترتيب 4.63، 13.76، 22.89 درصد افزايش و در سال‌هاي 1394 و 1395 به ترتيب 6.14 و 4.50 درصد كاهش داشته است. شاخص مذكور، در تمامي فصل‌هاي سال 1395 به جز فصل پاييز روند صعودي داشته است.

شاخص قيمت توليدكننده بخش برق بر مبناي سال پايه 1390 به تفكيك ساعات اوج بار، در سال‌هاي 1391 تا 1393 به ترتيب برابر با 100.75، 111.69، 137.24 مي‌باشد كه نسبت به سال قبل (نرخ تورم سالانه) به ترتيب 0.75، 10.85، 22.88 درصد افزايش داشته است. همچنين عدد شاخص مذكور در سال‌هاي 1394 و 1395 به ترتيب برابر با 129.81 و 124.14 مي‌باشد  كه نسبت به سال قبل 5.42 و 4.36 درصد كاهش داشته است.

شاخص قيمت توليدكننده بخش برق بر مبناي سال پايه 1390 به تفكيك ساعات ميان بار، در سال‌هاي 1391 تا 1393 به ترتيب برابر 101.39، 114.49، 141.18 مي‌باشد كه نسبت به سال قبل (نرخ تورم سالانه) به ترتيب 1.39، 12.92، 23.32 درصد افزايش داشته است. همچنين عدد شاخص مذكور در سال‌هاي 1394 و 1395 به ترتيب برابر با 132.63 و 126.80  مي‌باشد كه نسبت به سال قبل 6.06  و 4.39 درصد كاهش داشته است.

شاخص قيمت توليدكننده بخش برق بر مبناي سال پايه 1390 به تفكيك ساعات كم بار، در سال‌هاي 1391 تا 1393 به ترتيب برابر 116.16، 136.92، 167.04 مي‌باشد كه نسبت به سال قبل (نرخ تورم سالانه) به ترتيب 16.16، 17.87، 22.00 درصد افزايش داشته است. همچنين عدد شاخص مذكور در سال‌هاي 1394 و 1395 به ترتيب برابر با 155.57، 148.05 مي‌باشد كه نسبت به سال قبل  6.86 و 4.83 درصد كاهش داشته است.

 جزئيات بيشتر اين خبر را در فابل پيوست مشاهده كنيد

تصاویر
  • گزارش شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در سال‌ها  1395-1390 منتشر شد(بر مبناي سال پايه 1390 )
فایلهای پیوست
طراحی سایت