27 مهر 1398
En | 

نيك راد نقشه (شعبه استان هرمزگان)

استان: هرمزگان
نام مدیر عامل: حسن توكلي
تاریخ گواهينامه: 96/2/25 پایان اعتبار:
تخصص موضوعی:
اقتصادي، اجتماعي خانوار پایه: 1
صنعت، معدن و زير بنايي پایه: 1
كشاورزي پایه: 1
خدمات پایه: 1
نشانی: بندر عباس - استان هرمزگان- بندر عباس- بلوار آزادگان- آزادگان 21 واحد 2
کد پستی: 7919964555
شماره‌های تماس:
ملاحظات:

 
طراحی سایت