دات نت نیوک
07 تیر 1396
En | 
طبقه‌بندي‌ها

تنظيم سياست‌های اقتصادی - اجتماعی، بهره‌گيری از اطلاعات و آمار در برنامه‌ريزی‌های ملی و منطقه‌ای اقتصاد كشور به ويژه ارزيابی دقيق و علمی برنامه‌های انجام شده از نقطه نظر نيل به اهداف اساسی، تنها به كمك آمارهايی دقيق،‌ جامع و گويا امكان‌پذير است. علاوه بر اين، استفاده از آمار و اطلاعات گردآوری شده از سرشماری‌ها و طرح‌های مختلف آماری زمانی ميسر است كه داده‌ها با بهره‌مندی از سيستمی منظم و منطقی طبقه‌بندی شوند. به همين منظور طبقه‌بندی‌های آماری به عنوان چارچوبی استاندارد و مقايسه‌پذير برای معرفی منظم جريان‌های اقتصادی به كار می‌رود و از ديرباز مورد توجه جوامع و سازمان‌های بين‌المللی بوده و برای پديده‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی طبقه‌بندی‌های مشخصی را تهيه و استفاده از آن‌ها را به كشورهای عضو توصيه نموده‌اند. درعين حال چون شرايط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی كشورها يكسان نيست،‌ سازمان‌های بين‌المللی اين اختيار را به كشورها داده‌اند كه با توجه به شرايط موجود با حفظ چارچوب اصلی،‌ تغييرات لازم را در طبقه‌بندی‌ها اعمال كنند و در سطح ملی طبقه‌بندی يكسانی به كار برند.

در بند «و» از ماده 3 قانون تأسيس مركز آمار ايران، «تهيه تعاريف، تعيين مفاهيم، معيارها و طبقه‌بندی‌های آماری» به عهده اين مركز گذاشته شده و ماده 8 همان قانون؛ وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شركت‌های وابسته به دولت را ملزم به تبعيت از تعاريف و مفاهيم، روش‌ها، معيارها و طبقه‌بندی‌های مركز آمار ايران نموده است. به همین منظور مرکز آمار ایران تدوین و بازنگری طبقه‌بندی های آماری را در دستور کار خود قرار داده و هر ساله با مشارکت صاحبنظران و کارشناسان موضوعی مرتبط این هدف را دنبال می کند.

رديف عنوان طبقه‌بندي عنوان مختصر سال تدوين نسخه ایرانی نسخه ترجمه نسخه بین‌المللی نسخه قبلی
 ۱ طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی ISIC Rev.4 ۲۰۰۸
 ۲ طبقه‌بندی محوری محصولات CPC Ver.2 ۲۰۰۸  
 ۳ طبقه‌بندی بین‌المللی مشاغل ISCO-08 ۲۰۰۸
 ۴ طبقه‌بندی وظایف دولت COFOG ۱۹۹۹    
 ۵ طبقه‌بندی مصرف فردی بر حسب هدف COICOP ۲۰۰۰    
 ۶ طبقه‌بندی حساب‌های سلامت ICHA ۲۰۰۰  
 ۷ طبقه‌بندی فعالیت‌ها برای آمارهای گذران وقت ICATUS ۲۰۰۳    
 ۸ طبقه‌بندی فرهنگ و فراغت ايران ICLC ۲۰۰۹      
 ۹ طبقه‌بندی سطوح آموزشی و رشته‌های تحصیلی ISCED 2011-13 ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳  
 ۱۰ طبقه‌بندی فعالیت‌های گردشگری SICTA  ۲۰۰۰  
 ۱۱ طبقه‌بندی بین‌المللی عملکرد، ناتوانی و سلامت ICF ۲۰۰۱    
 ۱۲ طبقه‌بندی فعالیت‌ها و هزینه‌های حفاظت از محیط زیست CEPA ۲۰۰۰    
 ۱۳ کدهای استاندارد کشوری یا منطقه‌ای برای کاربردهای آماری M49 ۲۰۱۳    
 ۱۴ طبقه‌بندی بین‌المللی سن M74 ۱۹۸۲