25 آذر 1397
En | 

تنظيم سياست‌های اقتصادی - اجتماعی، بهره‌گيری از اطلاعات و آمار در برنامه‌ريزی‌های ملی و منطقه‌ای اقتصاد كشور به ويژه ارزيابی دقيق و علمی برنامه‌های انجام شده از نقطه نظر نيل به اهداف اساسی، تنها به كمك آمارهايی دقيق،‌ جامع و گويا امكان‌پذير است. علاوه بر اين، استفاده از آمار و اطلاعات گردآوری شده از سرشماری‌ها و طرح‌های مختلف آماری زمانی ميسر است كه داده‌ها با بهره‌مندی از سيستمی منظم و منطقی طبقه‌بندی شوند. به همين منظور طبقه‌بندی‌های آماری به عنوان چارچوبی استاندارد و مقايسه‌پذير برای معرفی منظم جريان‌های اقتصادی به كار می‌رود و از ديرباز مورد توجه جوامع و سازمان‌های بين‌المللی بوده و برای پديده‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی طبقه‌بندی‌های مشخصی را تهيه و استفاده از آن‌ها را به كشورهای عضو توصيه نموده‌اند. درعين حال چون شرايط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی كشورها يكسان نيست،‌ سازمان‌های بين‌المللی اين اختيار را به كشورها داده‌اند كه با توجه به شرايط موجود با حفظ چارچوب اصلی،‌ تغييرات لازم را در طبقه‌بندی‌ها اعمال كنند و در سطح ملی طبقه‌بندی يكسانی به كار برند.

در بند «و» از ماده 3 قانون تأسيس مركز آمار ايران، «تهيه تعاريف، تعيين مفاهيم، معيارها و طبقه‌بندی‌های آماری» به عهده اين مركز گذاشته شده و ماده 8 همان قانون؛ وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شركت‌های وابسته به دولت را ملزم به تبعيت از تعاريف و مفاهيم، روش‌ها، معيارها و طبقه‌بندی‌های مركز آمار ايران نموده است. به همین منظور مرکز آمار ایران تدوین و بازنگری طبقه‌بندی های آماری را در دستور کار خود قرار داده و هر ساله با مشارکت صاحبنظران و کارشناسان موضوعی مرتبط این هدف را دنبال می کند.

رديف عنوان طبقه‌بندي عنوان مختصر سال تدوين نسخه ایرانی نسخه ترجمه نسخه بین‌المللی نسخه قبلی
 ۱ طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی ISIC Rev.4 ۲۰۰۸
 ۲ طبقه‌بندی محوری محصولات CPC Ver.2 ۲۰۰۸  
 ۳ طبقه‌بندی بین‌المللی مشاغل ISCO-08 ۲۰۰۸
 ۴ طبقه‌بندی وظایف دولت COFOG ۱۹۹۹    
 ۵ طبقه‌بندی مصرف فردی بر حسب هدف COICOP ۲۰۰۰    
 ۶ طبقه‌بندی حساب‌های سلامت ICHA ۲۰۰۰  
 ۷ طبقه‌بندی فعالیت‌ها برای آمارهای گذران وقت ICATUS ۲۰۱۶ ICATUS  
 ۸ طبقه‌بندی فرهنگ و فراغت ايران ICLC ۲۰۰۹      
 ۹ طبقه‌بندی سطوح آموزشی و رشته‌های تحصیلی ISCED 2011-13 ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳  
 ۱۰ طبقه‌بندی فعالیت‌های گردشگری SICTA  ۲۰۰۰  
 ۱۱ طبقه‌بندی بین‌المللی عملکرد، ناتوانی و سلامت ICF ۲۰۰۱    
 ۱۲ طبقه‌بندی فعالیت‌ها و هزینه‌های حفاظت از محیط زیست CEPA ۲۰۰۰    
 ۱۳ کدهای استاندارد کشوری یا منطقه‌ای برای کاربردهای آماری M49 ۲۰۱۳    
 ۱۴ طبقه‌بندی بین‌المللی سن M74 ۱۹۸۲    
 ۱۵  طبقه‌بندی بر حسب رده‌های عمده اقتصادی BEC v.5   ۲۰۱۶      

 

استاندارد طرح‌های آمارگيری مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها است كه در راستای رفع ناهماهنگی‌ها در فرايند اجراي طرح‌های آماری ميان سازمان‌های توليد كننده آمار، افزايش دقت آمارهای توليدی، مقايسه‌پذيری و ايجاد انسجام در نظام توليد آمارهای كشور و ارزيابي كيفيت آن‌ها تدوين شده است. اين استانداردها، الگويي يكسان در اختيار توليد كنندكان قرار می‌دهد تا با استفاده از آن بدانند چه فعاليتی را به چه صورت انجام دهند. مرکز آمار ایران نیز بنا به وظیفه قانونی خود در بند «و» از ماده 3 قانون، تهیه و تدوین و بازنگری استاندارد طرح‌های آمارگیری و سایر استانداردهای مورد استفاده در فعالیت‌های آماری را در برنامه کاری خود قرار داده و استانداردها را در موضوعات و ابعاد مختلف تدوین و ارائه نموده است.

استانداردهای طرح های آمارگیری- اصول کلی
استاندارد طرح های آمارگیری-ارزیابی،کنترل وبهبود مداوم کیفیت
استانداردهاي طرح آمارگيري براي استفاده در نظام آماري كشور
چارچوب کیفیت آمارهای مرکز آمار ایران
روش‌ها و پایه‌های آماری تهیه حساب‌های ملی فصلی

طراحی سایت