08 مهر 1402
En | 

تعاریف

سطوح تقسیمات سیاسی کشور از بالاترین سطح تا پایین ترین آن به ترتیب شامل : استان، شهرستان، بخش و دهستان میباشد. بدینگونه که هر استان از چند شهرستان، هر شهرستان از چند بخش و هر بخش از چند دهستان تشکیل میشود. لازم به ذکر است که هر دهستان نیز شامل تعدادی نقاط روستایی، مکان و مزرعه میباشد که عناصر تقسیماتی نامیده میشوند.
استان: واحدی از تقسیمات كشوری است با محدوده جفرافیایی معین، كه از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشكیل می‌شود.
شهرستان: واحدی از تقسیمات كشوری است با محدوده جغرافیایی معین كه ار بهم پیوستن چند بخش همجوار كه از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آورده‌اند.
بخش: واحدی است از تقسیمات كشوری كه دارای محدوه جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه، مكان، روستا و احیاناً شهر كه در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود می‌آورد به نحوی كه با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیت‌ها، نیل به اهداف و برنامه‌ریزی‌های دولت در جهت احیاء امكانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد.
دهستان: كوچك‌ترین واحد تقسیمات كشوری است كه دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند روستا، مكان، مزرعه همجوار تشكیل می‌شود كه از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امكان خدمات رسانی و برنامه‌ریزی در سیستم و شبكه واحدی را فراهم می‌نماید.
شهر: شهر محلی است با حدود قانونی كه در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل، دارای سیمائی با ویژگی‌های خاص خود بوده به طوری كه اكثریت ساكنان دائمی آن در مشاغل كسب، تجارت، صنعت، كشاورزی، خدمات و فعالیت‌های اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودكفایی نسبی برخوردار و كانون مبالات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد.
 

واحد تقسیمات کشوری

استان

شهرستان

بخش

دهستان (۱)

شهر (۲)

روستا (۳)

مسئول

استاندار

فرماندار

بخشدار

بخشدار

شهردار

دهیار

واحد اداری

استانداری

فرمانداری

بخشداری

بخشداری

شهرداری

دهیاری

 

(۱) طبق قوانین جدید پست دهدار و واحد دهداری حذف گردیده و مسئولیت دهستان بر عهده بخشدار میباشد.
(۲) طبق قانون شهردار توسط شورای شهر انتخاب شده  و حکم خود را به امضاء وزیر کشور و یا استاندار میگیرد.
(۳) بر اساس قانون، اداره روستا با دهیار میباشد و یک دهیار میتواند مسئولیت چند روستا را همزمان بر عهده داشته باشد و نیز برخی روستاها  میتوانند فاقد دهیار باشند.

فایل‌های جغرافیایی

برای اطلاع از نحوه طبقه‌بندی تقسیمات کشوری و آدرس آماری، استاندارد اطلاعات مکانی - آماری را ببینید.

 

تقسیمات کشوری سال 1401
تعداد بلوک‌های آماری کشور بر حسب استان در سرشماری 1395
فهرست تغییرات فایل جغرافیایی سال 1400
تقسیمات کشوری سال  1400
خلاصه گزارش فایل جغرافیایی 1400
فهرست تغییرات فایل جغرافیایی  سال 1399
 تقسیمات کشوری سال 1399
خلاصه گزارش فایل جغرافیایی سال 1399