02 فروردین 1398
En | 
 

زراعت و باغداری:

دراین بخش اطلاعات مربوط به بحث زراعت و باغداری ارائه می شود که شامل:  مساحت مقدار زمین های زیر کشت محصولات کشاورزی ، کشاورزان فعال درزمینه زراعت و باغداری ، قیمت خرید تضمینی محصولات مهم کشاورزی، میزان قیمت فروش سرخرمن محصولات مهم کشاورزی ، میزان تولید و فروش داخلی ماشین آلات کشاورزی، و... می باشد.

آمارگيري‌ كشاورزي‌ در سطح‌ ملي‌ براي‌ اولين‌ بار در سال 1339، توسط‌ اداره‌ آمار عمومي وقت، با روش‌ نمونه‌گيري‌ انجـام‌ شد. پـس‌ از انجام‌ چند آمارگيري‌ نمونه‌اي‌ كه‌ نتايج‌ سالهاي‌ 1350 و1351 آن‌ منتشر شد، درسال‌1352، اولين‌ سرشماري‌ كشاورزي‌ روستايي،‌ توسط مركز آمار ايران‌ به‌ مرحلـه‌ اجـرا در آمـد. براساس‌ چارچوب‌ آماري‌ حاصل‌ از سرشماري‌ مذكور، طرح‌ آمارگيري‌ كشاورزي‌ روستايي‌ در سالهاي‌ 1353، 1354 و 1356 لغايت‌ 1359 و نيز در سالهاي‌ 1361 و 1366 توسط مركز آمار ايران‌ اجرا و نتايج‌ آن منتشر شد. در سال‌1360، جهاد سازندگي‌ ضمن‌ اجراي‌ طرح‌ تهيه شناسنامه‌ روستايي‌، اطلاعاتي‌ مشابه‌ اطلاعات‌ حاصل‌ از اجراي‌ سرشماري‌ كشاورزي‌ سال‌ 1352 مركز آمار ايران،‌ گردآوري‌ كرد.

    در سال 1367، اولين‌ سرشماري‌ عمومي‌ كشاورزي‌ توسط  مركز آمار ايران‌، در سطح‌ نقاط شهري‌ و روستايي‌ كشور به‌ مرحله‌ اجـرا درآمد.. در سال‌ 1372، دومين‌ سرشماري‌ عموميكشاورزي‌ كشور توسط مركز آمار ايران‌ به‌ اجرا در آمد و نتایج آن به صورت کل کشوری در دسترس است. در سال 1382، سومين سرشماري عمومي كشاورزي كشور توسط مركز آمار ايران و با مشاركت وزارت جهاد كشاورزي اجرا گرديد. و نهایتا آخرین سرشماری کشاورزی درسال 1393 توسط مرکزآمار به صورت گسترده درسطح کل کشوری به اجرا درآمد. و نتایج آن به صورت کلی درسایت مرکزآمار قابل دسترسی است.


سازمان مجری

روش اجرا

طرح اجرا شده

سال

اداره کل آمار عمومی – وزارت کشور

نمونه گیری

اولین آمارگیری‌ کشاورزی‌ در سطح‌ ملی‌

1339

مرکزآمار ایران

سرشماری

اولین سرشماری کشاورزی روستایی

1352

جهاد سازندگی

نمونه گیری و استفاده از چارچوب مرکز آمار

طرح تهیه شناسنامه روستایی

1360

مرکزآمار ایران

سرشماری

سرشماری عمومی کشاورزی ارائه شده تنها درسطح کل کشور

1372

مرکزآمار ایران

سرشماری

سرشماری عمومی کشاورزی قابل ارائه درتمام سطوح کشور

1382

مرکز آمار ایران

سرشماری

سرشماری عمومی کشاورزی قابل ارائه در تمام سطوح کشور

1393

 سایر جداول

براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.

طراحی سایت